LOE LISA 4.2

Kliimaneutraalne linn

Selles lõigus on käsitletud olulisemaid teemasid, millest sõltub kliimaneutraalsuse saavutamine. Need teemad on kindlaks määratud säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava koostamisel ja nende täpsemad kirjeldused on võimalik leida kavast. Planeerimise puhul tähendab see sihi „Sõbralik linnaruum“ all kirjeldatud kompaktse linnasüdamega mitmekeskuselise linna arendamist, mis vähendaks sundliikumisi ja (ühe reisijaga) autosõite. Lisaks kliimamuutuste leevendamisele on linnaplaneerimisel roll ka kliimamuutustega kohanemist toetava linnaruumi planeerimisel: siht on seatud rohealade säilimisele, haljastu osakaalule arendusprojektides, rohevõrgustiku planeerimisele jms. Liikuvuse valdkonnas on autostumise vähendamise kõrval teine kliimaneutraalsust toetav teema alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu soodustamine, pidades silmas seda, et neid kütuseid toodetakse kas juba või vähemalt tulevikus taastuvatest allikatest. Hoonestu puhul on peamised tegevussuunad hoonete energiatarbe vähendamine, nende energiatõhususe suurendamine, kaugküttepiirkondade laiendamine ja kaugjahutuse katsetamine ning uute ja terviklikult uuendatavate hoonete elektri- ja soojusenergia koostootmise katsetamine. Energia tootmises on rõhk päikeseenergia kasutamise teadlikkuse ja võimekuse suurendamisel ning taaskasutamiseks sobimatute jäätmete kasutamisel. Kliimamuutustega kohanemine hõlmab endas maakasutust ja linnaplaneerimist, tervist, veemajandust, elurikkust, hädaolukordadega toimetulemist ja päästevõimekust.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest