TALLINN 2035 ARENGUSTRATEEGIA

Jälgi elluviimist

Arengustrateegia elluviimine ja seire toimub mitmel tasandil. Olulisemad tegevused ja mõõdikud kinnitatakse igal aastal eelarvestamise protsessidega samaaegselt ning need on aluseks kõigi linnatöötajate tööplaanide koostamisel. Seiret tööplaanide elluviimise üle tehakse jooksvalt kogu aasta vältel ning koondaruanne linnavolikogule esitatakse aasta teises kvartalis. Selle alusel koostab linn aastaväljaande, mis võtab kokku, kuidas õnnestusid eelmisel aastal strateegiliste sihtide ja eesmärkide elluviimine ja väljakutsetega toimetulemine ning milliste sammudega minnakse edasi käimasoleval aastal.

Aastaväljaanne

Tallinna aastaväljaanne annab kasutajasõbralikus formaadis lühiülevaate linnaorganisatsioonist, linna olulisematest näitajatest ning sellest, milline on Tallinna pikk visioon ja eesmärgid ning kuidas linn nende suunas liigub. Samuti kirjeldatakse aastaväljaandes eesmärkide suunas liikumiseks hetkel kõige olulisemad tegevused ja tuuakse hetkeseisud valitud arengustrateegia seiremõõdikute kohta. Tallinna aastaväljaanded saad alla laadida Tallinna veebilehelt:

aastav2ljanne kaas „Tallinn 2023“ aastaväljaanne

Arengustrateegia rakenduskava

Eelarvestrateegia neljaks eelseisvaks eelarveaastaks koostatakse igal aastal tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. Eelarvestrateegias esitatakse linna majandusliku olukorra analüüs ja prognoos, linna eelarvepoliitilised põhimõtted, linna tulude prognoosid ning kavandatavate kulude ja investeeringute mahud, lähtudes linna eesmärkidest keskpikas perspektiivis. Alates 2022. aastast kinnitatakse linna eelarvestrateegiaga ka „Tallinn 2035“ arengustrateegia rakenduskava, milles kavandatakse pikaajaliste eesmärkide täitmiseks vajalikud olulisemad tegevused ning kõik arengustrateegia seiremõõdikud koos sihttasemetega eelarveaastateks. Nii nagu ka arengustrateegia, kinnitatakse eelarvestrateegia ja arengustrateegia rakenduskava linnavalitsuse ja seejärel linnavolikogu poolt.

Eelarvestrateegia ja arengustrateegia rakenduskava saad alla laadida Riigi Teatajast:

Linna majandusaasta aruanne

Linna majandusaasta aruanne eelneva aasta kohta koostatakse igal aastal tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. Aruanne sisaldab informatsiooni linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta. Alates 2021. aastast esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandena ülevaade arengustrateegia „Tallinn 2035“ täitmisest, milles on toodud valdkonda mõjutavad väliskeskkonna trendid, eelneva ja käesoleva aasta olulisemad tegevused ning aruandele eelneva aasta seis arengustrateegia seiremõõdikutes. Ühtlasi antakse ülevaade ka muude oluliste arengudokumentide (nt kliimakava ja valdkondlikud arengukavad) elluviimisest. Nii nagu ka arengustrateegia, kinnitatakse Tallinna linna konsolideeritud majandusaasta aruanne linnavalitsuse ja seejärel linnavolikogu poolt.

Majandusaasta aruanded saad alla laadida Tallinna veebilehelt:

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest