STRATEEGILINE SIHT 6

Kodu, mis algab tänavast

Kodu mis algab tänavast

Kodupaik loob kaitstust ja turvatunnet. Kodu ei ole ainult neli seina, kodutunne algab kodutänavast või juba asumi piirist. Õues on põhjust aega veeta igas vanuses inimestel. Tallinnas leidub igaühele sobilik kodu – elamispindade valik on mitmekesine ja kättesaadav. Erivajadustega inimestele on kohandatud piisavalt elamispindu, mis ka tänu linnaruumi ligipääsetavusele võimaldab kõigil osaleda ühiskonnaelus. Peredel on Tallinnas hea elada ja lastel on võimalik palju asju teha iseseisvalt. Kodud planeeritakse peamiselt keskuste lähedale – koos ühistranspordi, lasteaedade, koolide ja teenindusasutustega. Kõikide kodude lähedal on nii rohealasid kui ka põnevat avalikku ruumi. Toimivad energiaühistud, muutes energiatarbijad teadlikeks tootjateks. Linn näitab eluruume rajades eeskuju ja vastutustunnet, lähtudes terviklikust elukeskkonnast. Linna pakutavaid eluasemeid on kõikides linnaosades.

Mitme­otstarbelised elamu­piirkonnad

Linnal on aktiivne roll elukeskkonna kujundamises. Tallinn planeerib linnaruumi terviklikult, teeb eraomanikega koostööd ja suunab investeeringuid linnaruumi nendesse kohtadesse, kus ta soovib arengut soodustada – Tallinna suurematesse ja väiksematesse keskustesse. Uued elamispinnad ehitatakse eelistatult keskuste lähedusse, kus on olemas kvaliteetne avalik ruum, vajalikud ühistranspordiühendused, rattateed, lasteaiad, koolid, huvikoolid ja muud kodulähedased teenused. Sinna, kus teenuseid pakkuvat keskust veel ei ole, planeerivad linn ja eraarendaja need koos, kuid ilma tervikliku keskuseta elamupiirkondi ei arendata.

Eriilmelised asumid ja hoovid

Igal Tallinna asumil on oma nägu, seal on hea elada. Asumite sisetänavad on rahustatud liikluse ja põneva tänavaeluga – saab nii mängida, jalutada kui ka pinkidel jalgu puhata. Kavandatavad elamuasemed on eelistatult kuni neljakorruselistes hoonetes, sealjuures peetakse silmas näiteks kesklinna või aedlinna eripärasid. Elamupiirkondades tegutsevad väikeärid ja kohvikud. Asumeid rikastavad eriilmelised õued ja hoovid, sageli poolavalikud või avalikud ruumid. Õismäe, Lasnamäe ja Mustamäe õuealad on saanud uue ilme ning on muutunud paljude võimalustega puhkealaks. Autosid ei pargita enamjaolt kortermajade ette, vaid maa alla või parkimismajja. Linnas on aktiivsed asumiseltsid, kes räägivad kaasa elukeskkonna kujundamisel ja korraldavad ühistegevusi. Asumitevahelised teekonnad on kujundatud mugavaks ja elamuslikuks.

Kavandatavad eluasemed on eelistatult kuni neljakorruselistes hoonetes

Uute eluasemete illustratsioon

Vajadusele vastavad kodud

Tallinna elanike arv kasvab ja kodusid tuleb juurde. Elukohtade valik on mitmekesine, võimaldades igal leibkonnal leida endale sobiv ja taskukohane kodu. Kõikides linnaosades on nii suuremaid kui ka väiksemaid eluruume, mis võimaldavad elukorralduse muutumisel paindlikult kodu vahetada. Peredel on Tallinnas hea elada ja lastel on võimalik palju asju teha iseseisvalt. On piisavalt kodusid erivajadustega inimestele ja eakatele. See tähendab, et elumajadele on hea juurdepääs, majades on liftid ja siseruume kohandatakse vastavalt vajadustele. Linna pakutavad jõukohase hinnaga elamispinnad asuvad linna eri piirkondades.

Elukohtade mitmekesisus võimaldab erinevatel leibkondadel leida sobiv ja taskukohane kodu

Leibkondade illustratsioon

Energia­tõhusad ja mugavad kodud

Tallinna kodud on projekteeritud ja ka ümber ehitatud energiatõhusust ja -sõltumatust arvestades. Kasutusele on võetud uudsed soojustehnoloogiad ning keskkonnasäästlikud energiakandjad. Kodude renoveerimisel ja ehitamisel on säilitatud piirkonna eripära. Ühistuline tegevus võimaldab jõuda kohapealse energiatootmiseni ning seeläbi ka puhtama energia ja suurema energiajulgeolekuni. Energiaallikaid kombineeritakse ja kasutatakse energiasäästlikke lahendusi, uued majad ehitatakse liginullenergiahoonetena ja kodude sisekliima on hea. Süsinikneutraalsuse eesmärgist lähtudes on uus puitarhitektuur muutunud Tallinnas tavapäraseks. Elamute juures on mugavad rataste, lapsekärude ja muude kergliiklusvahendite hoiupaigad, eelistatult tänava tasandil.

Aastaks 2035

Hoonete energiatõhusus kasvab

Illustratsioon. Energiatõhus hoone.

Võtmevaldkonnad

Linnaplaneerimine
Valdav osa kodusid planeeritakse mõne keskuse lähedale, kus pakutakse igapäevateenuseid ja siseneda kiiresse ühistranspordivõrku ning kus on ka meeldiv ja atraktiivne avalik ruum. Iga asumi omanäolisust toetatakse. Planeerimisraamistikuga antakse linnaruumi kujundavatele osapooltele suunised sõbraliku ja koduse linnaruumi loomiseks.
Linnavara
Eluasemeteenuse pakkumine aitab tagada abivajajate vajadustele vastavad, taskukohased, ligipääsetavad, energiatõhusad ja mugavad kodud eriilmelistes asumites. Korteriomanike ja -ühistute nõustamine ja toetamine arendab korteriühistute kinnisvara majandamise oskusi ning aitab muuta elukeskkonna ohutumaks ja atraktiivsemaks.
Tehnovõrgud
Töökindlad ja nüüdisaegsed tehnovõrgud tagavad kodude mugavuse ja energiatõhususe. Ühiskanalisatsioon ja veevõrk aitab vähendada kodukulusid. Sademevee innovatiivne kasutamine aitab vähendada üleujutusi ja anda see inimeste kasutusse. Elamupiirkonnad on piisavalt ja meeldivalt valgustatud.
Linnamaastik
Valdkond aitab muuta asumid ja hoovid eriilmelisteks, puhtamaks ja ohutumaks. Tänu haljastusele on õued rohelisemad ja seal on rohkem põhjust vaba aega veeta. Valdava osa kodude läheduses on kutsuv roheala, mis on seotud sidusa rohevõrgustikuga. Planeerides, ehitades ning hooldades mänguväljakuid, pakub linn lastele ja peredele rohkem võimalusi ja põhjust veeta aega oma koduümbruses.

Strateegilise sihiga seotud valdkonnad

Keskkonnahoid
Mitmekesine, elav ja loodushüvesid pakkuv müravaba ja puhta õhuga linnakeskkond teeb Tallinnas elamise atraktiivseks ja tervislikuks. Hästi korraldatud jäätmehooldus tagab hea elukeskkonna säilimise. Keskkonnateadlikud linlased oskavad märgata loodust enda ümber, see suurendab heaolu veelgi.
Korrakaitse
Ennetustöö (sh linlaste teadlikkuse parandamine) ja järelevalve reeglite järgimise üle aitavad kaasa puhta ja tervisliku keskkonna kujundamisele.
Liikuvus
Uued kodud ehitatakse kiire, mugava ja vajadustele vastava ühistranspordi lähedusse. Sinna, kus ühistransporti ei ole, planeeritakse see koostöös arendajatega. Kõik kodust algavad teekonnad on läbitavad ka abivahendiga liikujale. Selleks et inimesed saaksid oma koduhoovi kasutada, rajatakse võimalikult palju parklaid maa alla või pakutakse inimestele parimisvõimalust kodulähedases parkimismajas.
Sotsiaalhoolekanne
Eluruumi kohandamise toetus aitab muuta erivajadustega inimeste ja eakate kodud neile sobivaks, võimaldades oma eluga hästi ise hakkama saada.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest