TEGEVUSVALDKOND

Linnamaastik

Tallinnas on toimiva rohevõrgustikuga, mitmekesise maastikuga väärtuslik ja esteetiline elukeskkond, mis on kavandatud ja hooldatud keskkonnasäästlikult.

Valdkond panustab suurel määral strateegiliste sihtide „Sõbralik linnaruum“, „Kodu, mis algab tänavast“, „Roheline pööre“ ja „Terve Tallinn liigub“ saavutamisse.

Sõbralik linnaruum – hooldatud ja mitmekesised haljastud muudavad rohealad kättesaadavaks ja atraktiivseks ning tänavaruumi meeldivaks.

Kodu, mis algab tänavast – asumid ja hoovid on eriilmelised, puhtad ja ohutud. Tänu haljastusele on õued rohelisemad ja seal on rohkem põhjust vaba aega veeta. Planeerides, ehitades ning hooldades mänguväljakuid, pakub linn lastele ja peredele rohkem võimalusi ja põhjust veeta aega oma naabruskonnas.

Roheline pööre – mitmekesine haljastu aitab kaasa elurikkuse säilimisele.

Terve Tallinn liigub – mitmekesised haljastud ja mänguväljakud aitavad luua atraktiivse linnaruumi, mis soodustab värskes õhus viibimist ja liikumist.

Rakendamise põhimõtted

Haljastus on võrdväärne element linnakeskkonna tehiselementide kõrval.

Linn lähtub haljastuse eluringi terviklikkusest – planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja hooldamine on teadlikult juhitud.

Oluline on kõrgetasemeline maastikuarhitektuur – olemasolevad väärtused säilitatakse ja tuuakse esile ning lisatakse kvaliteetseid ja hea disainiga tehiselemente, mis aitavad maastikku väärtustada.

Eesmärk

 1. Linnaruum on puhas, roheline ja atraktiivne.

  Tallinnas on eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist tagav ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustav haljas- ja rohealadest koosnev rohevõrgustik. Maastik on mitmekesine – seda ilmestavad rabad, järved, jõed, pankrannik ja metsad. Linnaruum on puhas tänu tõhusale jäätmekogumissüsteemile ja vähenevale jäätmetekkele. Kvaliteetne haljastus nii rohealadel kui ka tänavaruumis suurendab inimeste vaimset ja füüsilist heaolu, tugevdab identiteeti ja rahulolu linnaga. Haljastu nõuetekohane hooldus ja lemmikloomade pidamise nõuete järgimine aitab tagada linnaruumi ohutuse.

  MÕÕDIKUD

  • Linlaste rahulolu (väga rahul olevate linlaste osakaal) linnaruumi puhtusega.
   Algtase: algtase määratakse 2021. aastal (allikas: Tallinna rahulolu-uuring)
   Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist
  • Linnaruum on nõuetekohaselt hooldatud.
   Algtase: 54% linna maast on nõuetele vastavalt hooldatud (2020)
   Sihttase: 100% (2035?)

Tegevusprogrammid

 1. Haljastu nutikas eluring

  Linnas on säilinud haljas- ja rohealad, mis katavad linnakodanike vajadused ning tagavad taimestiku ja loomastiku säilimise. Planeerimisel ja projekteerimisel rakendatakse rohefaktori kontseptsiooni, looduspõhiseid ja mitmeid innovaatilisi lahendusi, mis aitavad säilitada ja parandada haljastuse kvaliteeti ning tulla toime kliimamuutustega. Haljastuse projekteerimisel eelistatakse palju hooldust nõudvatele ruumilahendustele looduslikult reguleeruvaid lahendusi. Haljastu on kujundatud olemasolevaid väärtusi säilitades ja esile tõstes ning sobib ümbritsevasse keskkonda. Haljas- ja rohealad on mugavalt ligipääsetavad ja nende funktsionaalsus lähtub linnakodanike vajadusest. Enamik linnaelanikke on haljasalade olukorraga rahul. Linna haljastu kujundamisel ja hooldamisel kasutatakse uuenduslikke meetodeid. Haljasalasid uuendatakse pidevalt, et need näeksid head välja, täidaksid oma ülesannet ja säilitaksid koha omapära. Kõik hooldust vajavad haljasalad on nõuetekohaselt hooldatud ning enamik puid on passistatud.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) haljastu kavakindel juhtimine 2) haljastu kohta andmete kogumine ja haldamine ning nende kajastamine infosüsteemis, 3) haljasalade rajamine, rekonstrueerimine ja hooldamine, 4) planeeringute, juhendmaterjalide, põhimõtete väljatöötamine ja parimate oskuste väljaarendamine, 5) teadlikkuse parandamine.

 2. Kalmistud ja matuseteenused

  Kalmistud on kalmistuparkidena tajutud kui rohevõrgustiku osad. Kalmistutel olevad kultuuri- ja loodusväärtused on paremini eksponeeritud. Kalmistud hoitakse korras aasta ringi, tagatud on matuste korraldus ning pidevalt täiendatakse kalmistute andmekogu.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) kalmistuteenused, sh matuste korraldamine 2) kalmistute korrashoid, 3) kalmistute andmekogu pidamine, 4) spetsiifilised matuseteenused, 5) kalmistute kujundamine kalmistuparkideks.

 3. Laste mängukohad

  Tallinnas on välja arendatud mänguväljakute võrgustik eri vanuses ja erivajadustega lastele, väljakute rajamiseks on koostatud tegevuskava. Nüüdisaegsetel, mitmekülgsetel ja turvalistel mänguväljakutel on kõigile lastele tegevust – nii saavad lapsed veeta rohkem aega õues ning end arendada. Lapsed saavad koos mängida ja ka vanemad mängu kaasata. Enamik linlastest on mänguväljakutega rahul. Mänguväljakud on ohutud ja hooldatud ning seal ei juhtu hooldamatuse tõttu õnnetusi.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) mänguväljakute võrgustiku planeerimine (sh programmi koostamine), 2) mänguväljakute ehitamine, 3) rekonstrueerimine ja hooldamine.

 4. Loomakaitse

  Inimesed on teadlikud lemmikloomade pidamisega kaasnevast vastutusest. Selleks et tagada lemmikloomadele sõbralikum elukeskkond ja samas puhtam ning stressivabam linn kõigile elanikele, on linn teinud koerte jalutusväljakud, kus omanikud saavad koos lemmikloomaga aega veeta. Jalutusväljakute sisustus pakub lemmikloomadele tegevust. Enamik linlasi on rahul jalutusväljakute asukoha ja arvuga. Lisaks on olemas mõned koerte ujutamiskohad. 99% linlaste koertest ja kassidest on kiibistatud ja linnaruumis ei ole hulkuvaid lemmikloomi, kes on ohuks nii endale kui ka inimestele. Enamik varjupaika jõudvatest loomadest tagastatakse omanikule või leitakse neile uued omanikud.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) loomakaitsealane teavitustöö, 2) lemmikloomaregistri pidamine, 3) hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikele tagastamine või uute omanike leidmine, 4) loomade heaolu tagamine (koerte jalutusväljakud ja ujutamiskohad), 5) loomakaitsealane ennetustöö.

 5. Heakord

  Peale valdkonna peamiste tegevusprogrammide viiakse ellu projekte, mis aitavad muuta linnakeskkonna atraktiivsemaks. Need projektid võivad olla kas alalised, hooajalised või ühekordsed projektid. Linnakeskkonna kasutamist suurendab hästi valitud ja paigutatud linnamööbel, mis mitmekesistab avaliku ruumi kasutamist ning toetab seeläbi tervislikke eluviise ja inimeste omavahelist suhtlust.

  Linnamööbel on kvaliteetse linnaruumi osa. Linnamööbel on funktsionaalne (suunaviidad, pingid, prügikastid) ning ilusa disainiga, rikastades linnaruumi läbimõeldud kujunduse, detailirikkuse ja kvaliteetsete materjalidega ning tuues esile kauneid vaateid.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) heakorrakuu, 2) ajutised välikäimlad, 3) teisaldatavad jääväljakud, 4) randade hooldus.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda Andmekaitsetingimustest.