TEGEVUSVALDKOND

Haridus ja noorsootöö

Tallinnas on õnnelikud õppijad. Õnnelik õppija on teadlik oma tugevustest, soovidest ja võimalustest, millest lähtuvalt on kujundatud loov, paindlik ja mitmekesiste valikuvõimalustega sujuv õpitee. Õpitee kvaliteet paneb aluse õppija konkurentsivõimele tulevikus.

Visiooni saavutamise eelduseks on, et õppija on vastutustundlik. Teda toetatakse ja võimestatakse õpitee kujundamisel, selle läbimisel ja arenemisel isiksusena. Tulemuslik individuaalne õpitee algab õnnelikest inimestest: pädevatest ja pühendunud haridus- ja noorsootööasutuste juhtidest, õpetajatest, noorsootöötajatest ja tugispetsialistidest, aga ka perekonnast ja hariduspoliitika kujundajatest. Asjakohane koostöövõrgustik koos inspireeriva ja tasakaalustatud õpikeskkonnaga on õnneliku õppija kujunemise alus.

Valdkond panustab väga suurel määral strateegilise sihi „Loov maailmalinn“ ning suurel määral strateegiliste sihtide „Sõbralik linnaruum“, „Roheline pööre“ ja „Heatahtlik kogukond“ saavutamisse.

Loov maailmalinn – kõik valdkonna tegevusprogrammid aitavad kaasa Tallinna avatud õpiruumi kujunemisele. Linna mitmekesine ja terviklik haridusvõrk, mida toetavad riigigümnaasiumid ja teised riigi- ning erasektori pakutavad õpivõimalused, aitab kaasa sellele, et õppimine on elukestev ning nähtav nii linna füüsilises kui ka virtuaalses ruumis. Mitmekülgsete võimaluste pakkumine õppimiseks, eneseteostuseks ning loome- ja arengupotentsiaali avastamiseks aitab suurendada ettevõtlikkust ja loovust. Ingliskeelse alus- ja üldhariduse omandamise võimalused toetavad siia saabunud välismaalasi. Kogu õppeprotsess toetab üldist digitaalset kirjaoskust.

Roheline pööre – keskkonnatemaatika integreerimine õppesse ja noorsootöösse suurendab linlaste keskkonnateadlikkust: hoolitakse keskkonnast, elatakse ressursisäästlikult ja tarbitakse ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt.

Heatahtlik kogukond – individuaalse arengu toetamine, tervikliku tugi- ja usaldusvõrgustiku loomine tõrjutusriskiga noortele, head üldoskused ja tipptasemel teadmised aitavad kaasa iseseisvale ja inimväärsele toimetulekule. Noorte toetamine ja julgustamine ühiskonnaelus ja otsustusprotsessides aktiivselt osaleda aitab kaasa tugeva ja julge kodanikuühiskonna kujunemisele ning ühiskonna põimumisele. Eesti keeles õppimise võimaluste arendamine aitab kaasa eesti keele säilimisele ja ühiskonna põimumisele.

Sõbralik linnaruum – noorte vajadustega arvestamine ja nende kaasamine linnaruumi loomisesse toetab sõbraliku linnaruumi kujunemist.

Rakendamise põhimõtted

Vastutustundlikkus. Individuaalse õpitee kujundamisel ja elluviimise eest võtavad vastutuse eri osapooled. Hariduse omandamine on õppija ülesanne, kuid hariduse andmise eest vastutavad lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, noorsootöötajad, juhendajad ja ka valdkonna juhid. Individuaalne õpitee kujuneb tervikliku vastutustundliku võrgustiku toel, lähtudes õppija huvist, valmisolekust ja võimetest. Koosmõju saavutatakse eesmärgistatud ja süsteemse võrgustikutöö kaudu.

Avatus ja mitmekesisus. Tallinn on avatud ja mitmekesine õppimise ruum. Koostööd teevad nii formaalharidust kui mitteformaalset õpet pakkuvad asutused nii avalikus kui erasektoris. Võimestatud koostöö toimib nii õppijate, õpetajate, lapsevanemate, noorsootöötajate, kogukonna esindajate kui ka teiste omavahel seotud osapoolte vahel, nii riiklikul tasemel kui ka rahvusvaheliselt. Väärtustatakse mitmekesisust, haridus- ja noorsootööasutused on omanäolised, arendustegevuses kasutatakse mitmeid mudeleid ja meetodeid. Oluliseks peetakse noorte osalust neid puudutavate otsuste tegemisel ning noorte oskuste arendamist, et nad võiksid teha teadlikke valikuid ja otsuseid ning osaleda aktiivselt ühiskonnaelus. Noorte õigused on kaitstud ja toetatakse aktiivset kodanikuosalust.

Uuenduslikkus. Tallinna haridus- ja noorsootööasutused rakendavad uuenduslikke lähenemisi ning muutuvat õpikäsitust. Innovatsiooni toetatakse kõigis haridusastmetes ja -asutustes. Fookuses on teadmistepõhisus ning tulevikku suunatud nn uute oskuste kasutamine, sh nii tehnoloogiline kirjaoskus kui ka sotsiaalsed oskused ja teadmised. Tallinnas pakutav haridus on konkurentsivõimeline ning noorsootöö on innovaatiline, see lähtub noorte tegelikust olukorrast ja vajadustest. Mitteformaalse õppe kogemusi arvestatakse formaalhariduses ja tööelus.

Eesmärgid

 1. Iga õppija arendab endas välja parima

  Õppijad omandavad head üldoskused ning tipptasemel teadmised, tehes valikuid, lähtuvalt oma tugevustest, soovidest ja huvidest.

  MÕÕDIKUD

  • Õppijate subjektiivne heaolu (õnnelikkus) ning õppijate pädevus ja konkurentsivõime.
   Seoses vajadusega täpsustada hindamise metoodikat täpsustatakse alg- ja sihttaset 2021. aastal.
  • Noorsootööteenustega rahul olevate noorte osatähtsus.
   Algtase: mõõdik vaadatakse üle 2021. aastal
   Sihttase: vähemalt 80%. Seoses vajadusega täpsustada rahulolu mõõtmise metoodikat täpsustatakse algtaset ja sihtaset 2021. aastal
 2. Õppijatel on innustav ja toetav õpikeskkond

  Õppijatele on kõigis Tallinna piirkondades tagatud turvaline ja nüüdisaegne avatud enesearendamise ruum.

  MÕÕDIK

  • Õppijate rahulolu õpikeskkonnaga.
   Seoses vajadusega täpsustada hindamise metoodikat täpsustatakse algtaset ja sihttaset 2021. aastal.
 3. Noored osalevad aktiivselt ühiskonnaelus

  Noored on aktiivsed, algatusvõimelised ja ettevõtlikud kodanikud, kes osalevad nii ennast kui kogu ühiskonda puudutavate otsuste tegemises.

  MÕÕDIK

  • 18−26-aastaste kandidaatide osatähtsus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kandidaatide hulgas.
   Algtase: 8,3% (2017. a valimiste põhjal)
   Sihttase: 15% (2035)

Tegevusprogrammid

 1. Tipptasemel juhtimine

  Tallinna haridusasutuste juhid on motiveeritud ja uuendusmeelsed liidrid, kellel on head juhtimisoskused ning teadmised hariduse tulevikusuundadest. Asutuste organisatsioonikultuur on avatud, koostööaldis ja arengut toetav. Igapäevane haridusalane juhtimine lähtub teadlikust sihiseadmisest. Haridusjuhid loovad keskkonna, mis toetab iga õppija individuaalset arengut ja õnnelikku õpiteed. Kõik haridusasutused tegutsevad vastavalt kokkulepitud väärtustele, juht on väärtuste kandja. Koostöö ja rotatsioon toimub nii haridusasutuste juhtide vahel kui ka erasektoriga. Juhte värbavad ja järelkasvu arendavad tippspetsialistid. Tipptasemel juhtimine hõlmab ka haridusameti kui valdkonna eesmärkide saavutamise eest vastutaja juhtimissuutlikkuse parandamist.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) haridusjuhtide arengu- ja koolitusprogrammid; haridusasutuste juhtimismeeskondade arendamine, 2) haridusjuhtide värbamine; haridusasutuste arenguseire, 3) uute juhtimismudelite rakendamine, 4) haridusameti võimekuse parandamine, 5) haridusjuhtide motiveerimine ja koostöö, 6) rahvusvaheline koostöö, 7) kiusuvaba kool/lasteaed.

 2. Pädev ja pühendunud õpetaja

  Tallinna haridusasutustes töötavad pühendunud õpetajad, kes rakendavad muutuvat õpikäsitust. Õpetajad kasutavad nüüdisaegseid õppemeetodeid ning on õpilastele innustavaks teejuhiks. Õpetajate järelkasv on tagatud kõikides valdkondades, nende töö on väärtustatud. Õpetajatel on aega enesetäiendamiseks ning koostööks. Õppija arengu toetamisel on keskne roll klassijuhatajal.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) tänapäevane õpetajaharidus ja -koolitus, 2) õpetajaameti väärtustamine, 3) uute õpetajate värbamine, 4) õppeprotsessi korralduse disainimine; klassijuhataja institutsiooni võimestamine.

 3. Hariduslike erivajadustega õpilaste areng

  Kõigile hariduslike erivajadustega õpilastele on loodud sobivad õppevõimalused. Tallinnas on terviklik ja kompetentne tugivõrgustik. Hariduslike erivajadustega lastele on tagatud vajalik tugi igas haridusastmes. Välja on arendatud kompetentsikeskus, mis toetab haridusasutusi hariduslike erivajadustega lastega tegelemisel ja kaasava hariduse rakendamisel. Tagatud on motiveeritud ja asjatundlike tugispetsialistide järelkasv. Haridusasutustes töötavad spetsialistid, kes oskavad rakendada kaasavat haridust. Andekate lastega tegeldakse süsteemselt.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) hariduslike erivajadustega õpilaste õppevõimalused, 2) tervikliku tugiteenuste süsteemi rakendamine, 3) tugispetsialistide arendamine, 4) haridusasutuste suutlikkuse parandamine hariduslike erivajaduste teemal, 5) andekate õpilaste programm.

 4. Inspireeriv ja uuenduslik õppimine

  Tallinna haridusasutused rakendavad järjepidevalt teadmistepõhiseid uuendusi, hoolsalt arendatakse uusi ja tulevikku suunatud oskusi. Välja on arendatud valdkondlikud kompetentsikeskused, mis on avatud eri haridusasutustele. Edulood ja head näited on kõigile kättesaadavad. Asutustes on olemas muutuvat õpikäsitust toetavad vahendid. Tegeldakse loodus- ja täppisteaduste ning ettevõtlikkuse arendamisega, disainitakse ja rakendatakse uusi õppimise ja õpetamise mudeleid.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) teadmistepõhised uuendused ja pilootprojektid, 2) kompetentsikeskuste arendamine, 3) õppevahendite ja tehnoloogiliste rakenduste ajakohastamine, 4) loodus- ja täppisteaduste ning ettevõtlikkuse arendamine, 5) õppeprotsessi disainimine, uued õppimise ja õpetamise mudelid.

 5. Individuaalne õpitee

  Tallinnas rakendatakse individuaalse õpitee mudelit, mis hõlmab formaalset ja mitteformaalset õpet ning kutse- ja kõrgharidust. Õppijatele on tagatud professionaalne tugi individuaalse õpitee kujundamisel ja valikute tegemisel. Haridusinfo on ühtses kõiki õppijaid toetavas süsteemis. Süsteemselt on arendatud eesti keeles õppimise võimalusi. Lapsevanemad ja kogukond teevad tõhusat koostööd.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) individuaalse õpitee projekteerimine, 2) haridusvaldkonna ühtse inforuumi arendamine, 3) koostöö arendamine vanemate ja kogukonnaga, 4) eesti keeles õppimise võimaluste arendamine.

 6. Tasakaalus ja mitmekesine haridusvõrk

  Tallinnas on mitmekesine ja terviklik haridusvõrk, heal tasemel põhiharidus on kättesaadav kodu lähedal. Nõudluse muutumisele reageeritakse paindlikult ja operatiivselt, leides lahendused kõigi õppijate jaoks. Riigigümnaasiumid ning muud riigi- ja erasektori pakutavad õpivõimalused mitmekesistavad linna haridusvõrku. Õpikeskkonnad on turvalised ja nüüdisaegsed ning toetavad muutuva õpikäsituse rakendamist. Linnas on võimalused alus- ja üldhariduse omandamiseks inglise keeles.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) haridusvõrgu terviklik planeerimine, 2) haridusasutuste ajakohastamine, 3) rahvusvahelise hariduse võimaluste loomine, 4) avatud õppimise ruumi kujundamine.

 7. Tänapäevane ja arendav noorsootöö

  Noored osalevad aktiivselt ühiskonnaelus, nende oskused võimaldavad tulla toime kiiresti muutuvas maailmas. Eri osapooled on teadlikud, kuidas noori võimalikult varases eas ja eri tasanditel tõhusalt kaasata.

  Noorsootöö keskmes on noor inimene oma huvide ja vajadustega. Nüüdisaegsed ja mitmekülgsed noorsootööteenused rikastavad ja toetavad noorte igapäevaelu ning loovad võimalusi avada ja avastada oma potentsiaali. Noorsootööteenus on ea- ja võimetekohane, arvestab noorte mitmekülgseid vajadusi ja huve, loob võrdseid võimalusi, edendab keskkonnasäästlikku mõtteviisi, tagab sotsiaalsete oskuste arengu, aitab vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski. Noorsootöö pakub häid võimalusi katsetada, õnnestuda ja ka eksida, tähtsustades võimalust õppida kogemustest. Samuti panustab noorsootöö elukestvasse õppesse ja arendab tulevikutöö oskusi, aitab kaasa sellele, et mitteformaalse õppe tulemusi arvestatakse formaalõppe programmides ja tööelus.

  Noorsootööteenuste pakkumiseks on tänapäevased, noorte ootustele ja vajadustele vastavad vahendid ja taristu. Noosrootööasutuste ja linnaruumi tegevuskeskkonnad on mitmekülgsed ja turvalised, need toetavad õppimist ja aitavad ennetada noorte riskikäitumist. Noorsootöö valdkonnas töötav spetsialist on väärtustatud ning professionaalne.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) noorte võimestamine ja kaasatus otsustesse, 2) nüüdisaegne ja noort arendav noorsootööteenus, 3) kvaliteetset noorsootööd toetav personal, taristu ja vahendid, 4) väiksemate võimalustega olevate noorte märkamine ja toetamine.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest