TEGEVUSVALDKOND

Ettevõtluskeskkond

Linn, kus tulevik on täna. Tallinn kui pealinnaregioon on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tuntud targa ettevõtluse kasvukohana, kus kasutatakse uusi tehnoloogiaid ja ärimudeleid ning paindlikke töövorme. Uute ärimudelite rakendamist võimaldav paindlik, ent stabiilne õigus- ja maksukeskkond ning atraktiivne elu- ja tegevuskeskkond soosivad talentide, investeeringute ja rahvusvaheliste ettevõtete tulekut linna. Tallinn on ligitõmbav turismisihtkoht, mis ületab külaliste ootusi. Tallinna turism on jätkusuutlik: turism on keskkonda, kohalikku ajaloo- ja kultuuripärandit säästev ning kohalikule kogukonnale väärtusi loov. Uuendusmeelseid, kohanemisvõimelisi ning oskustega inimesi rakendatakse uue väärtuse loomisel, mis aitab suurendada linlaste heaolu. Kasvule ja välisturgudele orienteeritud ettevõtjad teevad koostööd teadusasutustega, et arendada uusi tooteid ja teenuseid. Tallinna linn on rahvusvaheliselt tuntud innukas uudsete lahenduste eestvedaja ning katsetaja. Rahvusvahelised konverentsid aitavad Tallinnal koguda rahvusvahelist tuntust eri valdkondade kompetentsikeskusena.

Valdkond panustab väga suurel määral strateegilise sihi „Loov maailmalinn“ ning suurel määral strateegiliste sihtide „Heatahtlik kogukond“, „Roheline pööre“ ja „Sõbralik linnaruum“ saavutamisse.

Loov maailmalinn – ettevõtlushuvi ja -teadlikkuse suurendamine, samuti avatud linna kuvandi loomine aitab arendada tarka tootmist ja kõrge lisandväärtusega teenuseid. Atraktiivne tegevuskeskkond, rahvusvahelised konverentsid ja suursündmused meelitavad Tallinna oma ala tipptegijaid ja suurendavad linna rahvusvahelist tuntust. Kõik see aitab kaasa ettevõtluse, teaduse ja innovatsiooni arengule ning võimaldab Tallinnal koos Helsingiga kujuneda Põhja-Euroopa targa majanduse südameks ning uuenduslike lahenduste katsekeskkonnaks.

Heatahtlik kogukond – ettevõtlik elustiil, ettevõtluse soodustamine ja seeläbi jätkusuutlike töökohtade loomine annavad paremad võimalused iseseisvaks toimetulekuks ja aitavad luua tugevat turvatunnet.

Roheline pööre – innovaatiliste ja tarkade lahenduste kasutamine soodustab ökoinnovatsiooni, aidates kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele ning hea elukeskkonna loomisele. Tasakaalustatud ja kestlik turismiarendus panustab sellesse, et turismisektori ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike.

Sõbralik linnaruum – turistid on ka teenindus- ja loomesektori ettevõtete kliendid. Sellest tulenevalt on rohkem omanäolisi kaubandus- ja teenindusettevõtteid, kultuurisündmusi ning meelelahutusvõimalusi, millest saavad osa nii linnaelanikud kui ka linnakülalised ja mis omakorda rikastavad linnaruumi.

Rakendamise põhimõtted

Ettevõtlikkus, uuendusmeelsus ja loovus – toetatakse ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning uute tehnoloogiate ja ärimudelite kommertsialiseerimist, katsetamist. Tallinlaste loomepotentsiaal loob võimaluse eristuvate ja ainulaadsete elamuste pakkumiseks. Innovaatiliste ja nutikate lahenduste kaudu suurendatakse sihtkoha konkurentsivõimet ning säilitatakse ja eksponeeritakse linna rikkalikku ajaloo- ja kultuuripärandit, inspireeritakse linna avastama, hajutatakse külastuskoormust ja suunatakse külastajaid tegema keskkonnasõbralikke valikuid.

Ambitsioonikus ja rahvusvahelisus – aidatakse kaasa ettevõtete arengule ja ekspordijulguse suurendamisele.

Vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus – soositakse keskkonnasõbralikku ja vastutustundlikku ettevõtlust. Tallinna turismiarendus on tasakaalustatud: linna külalised saavad meeldiva elamuse ja kohalikud tunnetavad turismimajanduse kasulikku mõju.

Ettevõtlust soosiv füüsiline keskkond – investeeritakse inimsõbralikku linnaruumi, mis toetab ettevõtete arengut ning soodustab innovatsiooni.

Koostöö – arendus- ja turundustegevusi tehakse koostöös linna, riigi, ettevõtjate, teadusasutuste ja kohalike kogukondadega.

Eesmärgid

 1. Tallinna elanikud on ettevõtlikud, hästi tasustatud ning siinsed ettevõtted on ambitsioonikad.

  Linlaste ettevõtlikkusele julgustamine ning uuendusmeelsele ettevõtlusele suunamine soodustab ettevõtete kasvupotentsiaali realiseerimist. Tallinnas luuakse palju uusi ettevõtteid, mida iseloomustab kõrge lisandväärtus, kasvav võimekus võtta kasutusele uudseid tehnoloogiaid ning viia ellu uuendusi. Kõrge lisandväärtus võimaldab ettevõtetel teenida suuremat kasumit, maksta rohkem palka ning parandada seeläbi elatustaset.

  MÕÕDIKUD

  • Ettevõtteid 1000 elaniku kohta (sh vaadatakse ettevõtete osakaalu ja globaalsete e-residentide ettevõtete panust)
   Algtase: 24 ettevõtet 1000 elaniku kohta (01.01.2019)
   Sihttase: +2% keskmine aastane kasvumäär
  • Keskmine brutopalk Tallinnas.
   Algtase: 1611 eurot (2019. a IV kvartal, allikas: Statistikaamet PA004: keskmine brutopalk, tööjõukulu ja töötatud tunnid maakonna järgi (kvartalid))
   Sihttase: +3% keskmine aastane kasvumäär
 2. Tallinna ettevõtted on koostöös konkurentsivõimelised globaalsetes väärtusahelates.

  Linnas tegutsevad ettevõtted on konkurentsivõimelised nii sise- kui ka välisturul, sh paraneb ekspordivõimekus ja suurenevad välisinvesteeringud. Suund on võetud teadmismahukale majandusele, mida toetab digitaliseeritus, hea haridus ja tallinlaste hea keeleoskus. Koostöö ja areng on klastripõhine, sh rakendatakse ülikooli oskusteavet. Globaalsetesse väärtusahelatesse liidetud ettevõtted tõmbavad kaasa ka siseriiklikke tarnijaid. Tootlikkuse parandamisega on suurenenud põhivarasoetused, ettevõtete investeeringud inimestesse ning teadus- ja arendustegevusse (immateriaalsesse varasse, nt tarkvara soetamine, töötajate koolitus, organisatsiooni ja äriprotsesside arendamine, mainearendus, disain, teadus- ja arendustegevus). Erasektor, avalik sektor, kolmas sektor ja teadusasutused teevad tulemuslikult koostööd.

  MÕÕDIKUD

  • Ettevõtete ekspordi osakaal käibes.
   Algtase: 3,4% (2019. a, allikas: Maksu- ja Tolliameti ettevõtlusstatistika)
   Sihttase: +5% keskmine aastane kasvumäär
  • Globaalse haardega ettevõtted, kelle peakontor või arenduskeskus on Tallinnas ja kelle tööjõukulu on 5 mln eurot aastas.
   Algtase: 40 ettevõtet (2019. a, allikas: Maksu- ja Tolliameti ettevõtlusstatistika).
   Sihttase: keskmiselt +1 ettevõtet aastas
 3. Tallinn on ka rahvusvaheliselt tuntud innovaatilise keskkonnana.

  Aastaks 2035 on töö iseloom ja inimeste ootused töö suhtes oluliselt muutunud. Stabiilse tööruumi asemel väärtustatakse rohkem mobiilsust, paindlikkust, eneseteostusvõimalusi ja sotsiaalseid suhteid. Tallinn arvestab nende vajadustega, siinne elu- ja ettevõtluskeskkond on võrreldes teiste Euroopa riikide ja linnadega konkurentsivõimeline ning meelitab siia välistööjõudu, kellel on linnale pakkuda vajalikke oskusi, teadmisi ja kogemusi. Tallinn on tuntud kui idufirmade kasvulava ning diginomaadide kohtumispaik.

  MÕÕDIKUD

  • Idufirmades töötavate elanike arv.
   Algtase: 5200 (2019. a IV kv, allikas: Startup Estonia)
   Sihttase: +7% keskmine aastane kasvumäär
  • Konkurentsipositsioon ja edukus rahvusvahelistel konkurssidel.
   Algtase: II–III koht Euroopa innovatsioonipealinna konkursil (2017)
   Sihttase: koht esikahekümne seas digitaalse ja jätkusuutlike linnade edetabelites või konkurssidel (nt Euroopa roheline pealinn, European Digital City Index, CityKeys, Expat City Ranking)
 4. Tallinn on rahvusvaheliselt tuntud ja hinnatud külastuskoht aasta ringi.

  Tallinn paelub külastajaid kui põnevate kontrastide linn, kus saab tutvuda eheda eri ajastute ajaloo- ja kultuuripärandiga, mis tänu loovusele ja innovatsioonile on saanud uue hingamise. Tallinna teevad kütkestavaks UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv keskaegne vanalinn, eripalgelised naabruskonnad, puhas ja vaheldusrikas linnaloodus, mitmekesine aastaringne kultuurielu ning kohalik toit. Tallinnaga on põhjust tutvuma tulla aasta ringi. Nüüdisaegse, keskkonnateadliku ja innovaatilise pealinnana pakub Tallinn ideaalseid võimalusi konverentside, motivatsioonireiside ja ürituste korraldamiseks. Tallinn on atraktiivne filmivõtete sihtkoht välismaistele tootjatele. Tallinn on külalislahke. Tallinnas ööbivate väliskülaliste arv kasvab, seda eriti madalhooajal, välisturistide sihtriigid muutuvad mitmekesisemaks, reisid pikenevad, väliskülastajate kulutused Tallinnas suurenevad ja väliskülastajate rahulolu on kõrge.

  Tallinnas ööbivate väliskülaliste arv kasvab, seda eriti madalhooajal, välisturistide sihtriigid muutuvad mitmekesisemaks, reisid pikenevad, väliskülastajate kulutused Tallinnas suurenevad ja väliskülastajate rahulolu on kõrge.

  MÕÕDIKUD

  • Majutusettevõtetes ööbivate välisturistide ööbimiste arv.
   Algtase: 2,8 mln (2019)
   Sihttase: 4,2 mln (2035)
  • Majutusettevõtetes ööbivate Eesti elanike ööbimiste arv.
   Algtase: 0,47 mln (2019)
   Sihttase: 0,7 mln (2035)
  • Ööbimisega väliskülastajate arv.
   Algtase: 2,15 mln (2019)
   Sihttase: 3,1 mln (2035)
  • Väliskülastajate rahulolu.
   Algtase: kümnepallisüsteemis 8,8 palli (2019)
   Sihttase: 9 palli 10-st (2035)
  • Reisiteenuste eksport.
   Algtase: 1 mld eurot (2019)
   Sihttase: 2 mld eurot (2035)
  • Tulu väliskülastaja kohta eri sihtrühmade kaupa.
   Algtase: mõõdik töötatakse välja 2021. aastal
   Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist

Tegevusprogrammid

 1. Ettevõtlik elustiil, kasvuambitsiooniga ettevõtjad, tipptasemel teadmised ja oskused

  Ettevõtlikkuse ja nutikuse toetamine saab alguse lasteaias mänguliste tegevuste kaudu (robootika, õppemängud) ning jätkub koolis. Lastes arendatakse iseseisvust ja ettevõtlikku hoiakut, otsustusvõimet ja tegutsemishimu. Tallinna koolides korraldatakse kõrgetasemelist ettevõtlusõpet. Õpilased on ettevõtlikud ning aktiivsed õpilasfirmade loomisel, igal aastal asutatakse sadakond õpilasfirmat. Ettevõtluse tugiorganisatsioonid pakuvad ettevõtlushuvilistele ja tegutsevatele ettevõtetele võimalusi arendada ja ajakohastada oma ärimudeleid, täiendada juhtimis-, müügi- ja turundusoskusi ning seeläbi suurendada arendusvõimekust. Aktiivselt osaletakse ettevõtluspäevadel (ligi 2500 osalejat aastas). Ettevõtlusnõustamise abil luuakse aastas ligi sada ettevõtet. Tudengid osalevad ülikoolides äriideede arendusprogrammides.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) ettevõtlushuvi suurendamine (koostöös Tallinna Haridusametiga, Tallinna Ettevõtlusküla, haridusprogramm „Ettevõtlik kool”, Junior Achievement ettevõtlusõppe programm koos õpilasfirmade laadaga), 2) ettevõtlusalase nõustamisteenuse pakkumine ning ettevõtjate teadmiste ja oskuste parandamine, 3) uute äriideede arenduskonkursside ning (eel)inkubatsiooniprogrammide toetamine ülikoolide („Edu ja tegu” programm) ja ettevõtlusinkubaatorite (loomeinkubaator, Startup Inkubaator) juures, 4) ettevõtete võimekuse ja kasvu toetamine kohalikul turul tegutsemiseks ja välisturgudele sisenemisel, digilahenduste rakendamisel, kõrgema lisandväärtusega toodete/teenuste arendamisel ning koostöö edendamisel kutseasutuste ja kõrgkoolidega, 5) ettevõtluse tugiorganisatsioonide innovatsiooni toetavate algatuste võimendamine mittetulundustegevuse toetuse kaudu.

 2. Rahvusvahelistumisele avatud keskkond ning koostöö valdkonna huvigruppide vahel

  Tallinnal on innovaatilise ja talentidele avatud linna kuvand. Siin on head liikumisvõimalused ja ühendused talentide mobiilsuse ja teadmiste leviku soodustamiseks. Tallinna ja Helsingi kaksiklinnast on kujunenud Põhja-Euroopa targa majanduse süda, kus tööjõud liigub paindlikult mõlemas suunas. Välismaalaste ja nende tööandjate jaoks on koondatud kogu vajalik info ja teenused Eestisse elama ja tööle asumiseks. Tallinn on reitingutabelis Expat City Ranking esimese 20 hulgas.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) teenused välisspetsialistidele ning uussisserändajatele (Rahvusvahelise Maja värbamis- ja kohanemisprogramm), 2) sünergia loomine innovatsioonikeskuste vahel (Ülemiste City, Tallinna Teaduspark Tehnopol, teadusasutused), 3) ühenduste loomine (Rail Balticu terminal, trammiühendused linnaväravatega), 4) rahvusvaheline turundustegevus Tallinna tuntuse suurendamiseks, 5) ettevõtlusklastrite arengu ja rahvusvahelise võrgustumise stimuleerimine (sh loome-, ringmajandus) ning koostöö edendamine innovatsiooni ökosüsteemi osapoolte vahel.

 3. Targa linna programm

  Tallinna linna rahvusvaheline ambitsioon on saada juhtivaks targa linna valdkonna ja innovatsiooni keskuseks väiksema elanikkonnaga pealinnade seas maailmas. Samuti on linna eesmärgiks olla eeskujuks teistele Läänemere piirkonna linnadele kohaliku omavalitsuse digitaalsel arendamisel. Selleks tegeleb linn keskselt innovatsiooni juhtimise ja võimestamisega, sh kompetentside tõstmise ja innovaatiliste lahenduste toetamisega.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) andmepõhise digitaalse linnajuhtimise loomine, 2) linnaliste digiteenuste osakaalu suurendamine avalikes teenustes ja nende uuendamine, 3) innovatiivsete riigihangete, avalike teenuste disaini, demoprojektide jms kaudu linna kui kohaliku omavalitsuse rolli suurendamine innovatsiooni tellija ja algatajana, 4) uute tulevikutehnoloogia lahenduste väljatöötamise ning linnakeskkonnas (test)rakendamise soodustamine (nt isejuhtivate autode pilootprojekt, õhus leviv vaba internet, nutilahendused Tallinna elanikele ja külalistele), 5) Tallinna-Helsingi ühisprojektide elluviimine.

 4. Atraktiivne füüsiline keskkond ettevõtluse arenguks

  Suuremates äri- ja tööstusparkides on välja arendatud head ühendused ja kvaliteetne avalik ruum, ettevõtlusinkubaatorid pakuvad ettevõtetele kvaliteetset teenust uute ambitsioonikate ärimudelite väljatöötamiseks ning jätkusuutlikuks arenguks. Tallinn on üks SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, SA Tallinna Teaduspargi Tehnopol ning Tallinna Tööstusparkide ASi omanikke. Need on kõrge lisandväärtusega tehnoloogia-, tootmis- ja loomemajanduse ettevõtetele atraktiivsed tegutsemiskohad. Linn teenib tulu nii ettevõtluskeskkonna soosimise kui ka linna osalusega äriühingute kaudu.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) ettevõtlusinkubaatorite arendamine, 2) äri- ja tööstusparkide ühenduste arendamine (viiakse ellu liikuvuse valdkonna 1. ja 2. tegevusprogrammiga, panustab ka linnaplaneerimise valdkond), 3) Tallinna Teaduspargi Tehnopol arendamine targa linna katsekeskkonnana, 4) ettevõtlust toetavate ja linnale tulusate ning lisandväärtust loovate äriliste arendusprojektide korraldamine (nt filmilinnak, uued tehnoloogiaäri valdkonnad).

 5. Turismisihtkoha tuntus ja tasakaalustatud turismiarendus

  Tallinn on rahvusvaheliselt tuntud ja kõrgelt hinnatud aastaringne Läänemere piirkonna puhke- ja äriturismi sihtkoht. Sihtkoha tuntust suurendatakse rahvusvahelise kommunikatsiooni ja turundustegevusega strateegiliselt olulistel sihtturgudel ja olulistele sihtgruppidele.

  Nutikad lahendused aitavad maksimaalselt eksponeerida ja kogeda Tallinna rikkalikku ajaloo- ja kultuuripärandit. Turismiinfo on kättesaadav ja personaliseeritud.

  Turismiarendus ja -turundus põhinevad andmetel, analüüsidel ja monitooringutel. Kohalikud turismiettevõtted on keskkonnateadlikud, tunnevad universaalse disaini põhimõtteid, on teadlikud vastutustundlikust ja kestlikust ettevõtlusest ning rakendavad neid teadmisi turismiteenuste arendamisel. Külalislahke sihtkoht on turvaline ja ligipääsetav kõigile. Turismi külastuskoormus on hajutatud. Tallinlased on külalislahked, turistide arvu suurenemine ei vähenda nende rahulolu. Meeldejääv külastus innustab inimesi Tallinna uuesti tulema ja seda soovitatakse ka sõpradele.

  Tegevusprogrammi elluviimisesse panustavad linnaorganisatsiooni mitmed valdkonnad: kultuuri-, spordi- ja liikumisharrastuse, liikuvuse, linnaplaneerimise, keskkonnahoiu valdkond. Lisaks on väga oluline roll riigil ja erasektoril.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) turismisihtkoha positiivse kuvandi hoidmine ja Tallinna kui aastaringse linnapuhkuse sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurendamine, 2) Tallinna kui konverentsiturismi sihtkoha ja motivatsioonireiside toimumiskoha tuntuse suurendamine, 3) andmepõhise ja tasakaalustatud turismiarenduse korraldamine, 4) meeldejääva ja mugava linnakülastuse pakkumine külastuskaardiga Tallinn Card, 5) kvaliteetsete turismiinfoteenuste kättesaadavuse tagamine.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest