TEGEVUSVALDKOND

Kultuur

Linnaõhk teeb loovaks. Kultuur on linlase heaolu looja ja linna arengu suunaja. Tallinna kultuuriruum soodustab loovust, siin hinnatakse innovaatilisust ja koostöövalmidust, õhkkond on inspireeriv ja eelarvamustevaba. Kultuurivaldkonnas töötavad pädevad spetsialistid, kohalike ja rahvusvaheliste loojate vahel on pidev dialoog, mitmes valdkonnas (linnaplaneerimine, haridus ja noorsootöö, sotsiaalhoolekanne ning tervis ja tervishoid) arvestatakse kultuuritegijate ja loomeettevõtjate seisukohtadega.

Avatud ja uuendusmeelne linn ühendab eri väärtusi, liikumisi ja väljendusvorme. Igale linlasele on loodud võimalused eneseteostuseks ja loominguliseks tegevuseks, kogukonnad edendavad aktiivselt oma kodukandi kultuurielu, Tallinn Eesti pealinnana tagab keskkonna ja vahendid valdkonna arenguks, suurendades linna ja riigi nähtavust rahvusvahelises konkurentsis.

Tallinn väärtustab oma rikkalikku ajaloo- ja kultuuripärandit, nii ainelist kui ka vaimset: vanalinn, ajaloolised hooned, monumendid ja pargid on heas korras, kunstiteosed ja museaalid on atraktiivselt esitletud tänapäevastes mäluasutustes, laulu- ja tantsupidude traditsioon pakub osalemisrõõmu ja elamusi järjest uute põlvkondadele tantsijatele ja lauljatele ning peo külalistele.

Valdkond panustab väga suurel määral strateegilise sihi „Loov maailmalinn“ ning suurel määral strateegiliste sihtide „Heatahtlik kogukond“ ja „Sõbralik linnaruum“ saavutamisse.

Loov maailmalinn – mitmekülgne kultuurimaastik aitab kaasa inimeste loovuse arendamisele, kutsub Tallinna nii turiste kui ka talente.

Heatahtlik kogukond – head tegutsemisvõimalused suurendavad inimestevahelisi kontakte ja muudavad seeläbi ühiskonna põimitumaks. Eri rahvuste kultuuri väärtustamine loob sidusust Tallinnas elavate rahvusgruppide vahel.

Sõbralik linnaruum – kultuuriasutused ja –sündmused muudavad linnaruumi huvitavamaks. Need annavad põhjust linnas viibida ja seetõttu on linnaruumis rohkem inimesi, mis omakorda muudab linna atraktiivsemaks.

Rakendamise põhimõtted

Võrdsed võimalused, olenemata inimeste sotsiaalsest, ealisest või kultuurilisest eripärast – kultuurialased tegevused on kättesaadavad ja lihtsasti ligipääsetavad.

Väärtustatakse erinevaid kultuuriga tegelemise viise – toetatakse professionaalset kõrgkultuuri, rahvakultuuri ja harrastustegevust.

Toetatakse digikultuuri arengut – digiteeritud kultuuripärand tehakse kättesaadavaks järeltulevatele põlvedele ning toetatakse uut, digitaalselt loodavat, levivat ja tarbitavat sisu.

Kaasatakse kohalikke ja rahvusvahelisi kultuuritegijaid – kultuurivaldkonna arendamisel tehakse koostööd riiklike, era- ja kolmanda sektori kultuuritegijatega. Linna jaoks oluliste teemade ja ajaloosündmuste tähistamiseks algatatud sündmuste elluviimisel rakendatakse professionaalseid kultuurikorraldajaid.

Vastutustundlik kultuurikorraldus – kultuurisündmusi korraldatakse keskkonnateadlikult, majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikult.

Eesmärgid

 1. Kõik tallinlased saavad oma loovust arendada.

  Loovus ja koostöö on oluline ressurss 21. sajandi ühiskonnas edukaks toimimiseks ning probleemide lahendamiseks. Tallinna kui loova maailmalinna arengu tagamiseks arvestatakse avaliku ruumi planeerimisel linlaste kultuuriliseks eneseteostuseks vajalike tingimustega. Kultuuritegijad, nende traditsioonilised, aga ka uued algatused erinevates kultuurivaldkondades on väärtustatud, kommunikatsioonis esile tõstetud ning kujundavad Tallinna mainet nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tallinn on loomeinimeste seas hinnatud töö- ja elukeskkond.

  MÕÕDIK

  • Hõivatus kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sektoris Tallinnas.
   Algtase: 7800 (allikas: Tallinn arvudes 2020)
   Sihttase: +1% keskmine aastane kasvumäär
 2. Tallinna kultuurisündmused ja vaba aja veetmise võimalused on atraktiivsed ja kättesaadavad linlastele ja külalistele.

  Professionaalne kultuurikorraldus ja aktiivne kodanikualgatus rikastavad linna kultuurikalendrit ning muudavad Tallinna elukeskkonnana atraktiivseks. Kodulähedases avalikus ruumis ja kultuuriasutustes on loodud kõigile võimalused kvaliteetseks vaba aja veetmiseks. Kultuurisündmused on ligipääsetavad ja kättesaadavad ning vastavad elanike ootustele. Tallinlaste ja linna külaliste rahulolu vaba aja veetmise võimalustega suureneb.

  MÕÕDIK

  • Rahulolu kultuurilise vaba aja veetmise võimalustega Tallinnas.
   Algtase: algtase määratakse 2021. aastal (allikas: Tallinna rahulolu-uuring)
   Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist
 3. Linnaruum on linlaste teine elutuba.

  Tallinna avalik ruum – tänavad, väljakud, rannad ja rohealad − on linlastele kui teine elutuba, kus on loodud tingimused kultuurieluks ja erinevateks tegevusteks iga päev ja aasta läbi. Eri piirkondade keskustes ja kooskäimise kohtades on nutikalt korraldatud infrastruktuur ja kommunikatsioonid, mis võimaldavad turvaliselt ja paindlikult korraldada nii traditsioonilisi kui ka eksperimentaalseid avalikke üritusi. Kasutatakse infotehnoloogilist rakendust, mis võimaldab tänavaartistidel registreerida oma avalikud esinemised mugavalt ja läbipaistvalt. Tallinnas on meeldiv ja turvaline liikuda. Selle eesmärgi saavutamise eelduseks on, et linna arenguvisioonides ning taristu planeerimisel arvestatakse kultuuritegijate ettepanekutega ning kohaliku kogukonna vajadustega.

  MÕÕDIK

  • Rahulolu kultuurilise ajaveetmise võimalustega kodulähedases linnaruumis.
   Algtase: määratakse 2021 (allikas: rahulolu-uuring või küsitlus)
   Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist
  • Teised valdkonna eesmärgid on täidetud, kui on täidetud 3. tegevusprogrammi mõõdikute sihttasemed.

Tegevusprogrammid

 1. Rikkalik ja kättesaadav kultuurikalender

  Tallinnas toimub hulgaliselt professionaalselt korraldatud kultuurisündmusi, kultuurikalender pakub aasta läbi igaühele midagi, olenemata inimeste vanusest, soost, rahvusest, huvialadest või sotsiaalsest taustast. Tallinnas toimub palju rahvusvahelisi festivale, siin asuvad olulised tänapäevased kultuuri-, mälu- ja vaba aja asutused. Meri on üks Tallinna dominante, mereäär on aktiivse linnaruumi osa ning kultuurikorraldajate jaoks inspireeriv ja võimalusterohke keskkond. Kultuurisündmuste külastamine on kõigile kättesaadav ja kultuuritaristu ligipääsetav. Linna pakutavad kultuuriteenused arvestavad olukorraga kultuurimaastikul ja vastavad elanike ootustele. Tallinn on populaarne turismisihtkoht, linna vaatamisväärsused ja kultuurikalender pakuvad elamusi nii sise- kui ka välisturistile.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) Tallinnas toimuvate kultuurisündmuste ja -projektide korraldamise toetamine, 2) oluliste kultuuriobjektide ning tipptasemel kultuuriürituste toetamine ja arendamine, 3) koostöö rahvusvahelisel tasandil, 4) kultuurisündmuste info kättesaadavuse parandamine, 5) kultuuri kättesaadavuse parandamine kooliealistele lastele, 6) kultuuriteenuste lõimimine, koostöö riikliku ja erasektori ning kodanikuühendustega.

 2. Ligipääsetav mälu ja elukestev õpe

  21. sajandil on loovus – uute seoste loomine – põhiline omadus, mis eristab jõukaid ja õnnelikke ühiskondi vaestest ja tagurlikest. Mäluasutused ei ole enam pelgalt info kogujad, vaid pakuvad võimalusi saada osa meie kultuuripärandist ning loovad eeldusi pidevaks innovatsiooniks. Muuseumid, raamatukogud, loomaaed ja botaanikaaed, rahvaülikool jt kursuste korraldajad on tänapäevane elukestva õppe taristu, mis pakub linlastele ja külalistele mitmekülgseid võimalusi avastada, huvituda, õppida, nautida ja luua. Mälu- ja kultuuriharidust pakkuvate asutuste külastatavus ja inimeste rahulolu nendega suureneb.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) raamatukogude ja muuseumide võrgu arendamine 2) kultuuripärandi kogumine, hoidmine ja uurimine, 3) kultuuripärandi digiteerimine ja uutes kanalites kättesaadavaks tegemine, 4) teenuste kaasajastamine, uute teenuste disainimine, koostöö rahvusvahelistes projektides.

 3. Mitmekülgsed võimalused kultuuritegevuseks

  Tallinnas luuakse maailmatasemel kunstiteoseid ja pakutakse asjatundlikke kultuuriteenuseid. Professionaalsete kultuuritegijate kõrval, kelle eneseteostust ja ettevõtlikkust linn igakülgselt toetab, tegutsevad harrastuskeskused, kus tallinlastel on rikkalikult võimalusi tegeleda oma huvialadega. Linnale kuuluvas taristus, sh koolihoonetes, on loodud kasutajasõbralikud lahendused huvitegevuseks mõeldud ruumide ristkasutuseks. Tühjalt seisvate hoonete ja kruntide elustamiseks on loodud võimalused nende vahekasutuseks – linnaruum ja -taristu on tegusa ja aruka linlase teenistuses. Kultuuriharrastused arendavad inimeste loovust, on osa elukestvast õppest ja õppimisharjumuse hoidmisest. Samuti toovad ühised huvid kokku eri rahvusest ning erineva sotsiaalse ja majandusliku taustaga gruppe, aidates luua tugevamaid sõprussuhteid ja sidusust.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) mitmekesiste huvi- ja harrastustegevuste võimaluste loomine, 2) kultuurikeskuste võrgu korrastamine ja teenuste ajakohastamine, 3) kultuuritegevuseks sobiva avaliku linnaruumi planeerimine, 4) rahvusvaheline koostöö, välisprojektides osalemine, 5) koostöö kodanikuühendustega, teenuste delegeerimine.

 4. Laulu- ja tantsupidude linn

  UNESCO suulise ja vaimse kultuuripärandi meistriteoste nimekirja kuuluv laulu- ja tantsupidude traditsioon on Eesti rahvusliku identiteedi lahutamatu osa. Pika ettevalmistusprotsessi tõttu vajab see suurüritus eraldi tähelepanu ning planeerimist.

  Üleriigilised laulu- ja tantsupeod on rahvuskultuuri suursaavutused ja neid korraldatakse Tallinnas ka saja aasta pärast. Pidude korraldamiseks vajalik taristu on kvaliteetselt välja arendatud ning vastab piduliste ja külaliste vajadustele. Koorilaul, rahvatants ja pillimäng on tallinlaste seas endiselt populaarsed ja soov pidudel osaleda on suur. Ettevalmistusprotsessis osalevad kollektiivide juhendajad on ühiskonnas kõrgelt hinnatud ja motiveeritud.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetamine, 2) laulu- ja tantsupeol osalevate koolikollektiivide juhendajate töö tasustamine süsteemselt ja võrdsetel alustel.

 5. Kultuuriliselt lõimunud Tallinn

  Kultuur toob kokku erineva taustaga inimesed. Tallinnas on hea elada, areneda, luua ja kultuuri edendada nii eestlastel kui ka siin elavatel teiste rahvuste esindajatel. Tallinna kultuuriasutused toetavad erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste koostegemist, kultuuri loomist ja sellest osasaamist, tutvustavad laiemale avalikkusele vähemusrahvuste kultuuritegevusi, arvestavad uussisserändajate vajadustega ning aitavad neil ladusalt kohalike oludega kohaneda ning lõimuda ühiskonda ja kultuuriellu.

  Tallinnas toimuvad kõrgetasemelised vähemusrahvuste kultuurisündmused, mis on publiku seas hinnatud ja loovad ühtekuuluvustunnet. Sellised sündmused lubavad Tallinna tajuda paljurahvuselise maailmalinnana. Tallinlane on laia silmaringiga, avatud ja maailmast huvituv, kogukondade vahel on toetavad ja usalduslikud.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) vähemusrahvuste kultuure tutvustavate kultuurisündmuste toetamine, 2) vähemusrahvuste kultuuriseltside tegevuse toetamine, 3) Vene kultuurikeskuse ja Rahvusvahelise Rahvuskultuuriseltside Ühenduste Liidu Lüüra tegevuse toetamine, 4) uussisserändajate kohanemist toetavate teenuste arendamine, teavitustegevuse tõhustamine, koostöö riigi- ja kolmanda sektoriga.

 6. Kodanikuühendused lisavad naabruskondadele värvi

  Tallinna muudavad mitmekesiseks kompaktsed, kvaliteetse ruumi ja paljude funktsioonidega (piirkonna)keskused, mis on ligitõmbavad ning pakuvad suhtlemis- ja tegevusvõimalusi aasta ringi. Eri piirkondades tegutsevad aktiivsed asumiseltsid ja kodanikuühendused, mis korraldavad oma naabruskonna elanikele ja külastajatele huvipakkuvaid ja kogukonda ühendavaid sündmusi: asumifestivale, laatasid, talguid, spordivõistlusi, perepäevi jm. Linnavalitsus teeb kohalike ettevõtjate ja elanikega tihedat koostööd. Asumiseltsid on kultuurielu korraldajad, kes panustavad oma kodukandi ja linna arengusse. Nad loovad kohatunnet, tugevdavad ühtsustunnet ning suurendavad piirkonna väärtust.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) koostöö kodanikuühenduste ja asumiseltsidega, nende tegevuse toetamine ja tutvustamine, 2) kodanikuühenduste ja asumiseltside korraldatavate sündmuste toetamine.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest