STRATEEGILINE SIHT 5

Heatahtlik kogukond

Heatahtlik kogukond

Tallinlased on hoolivad ja sõbralikud. Linna naabruskondades elavad koos erinevad ühiskonnagrupid, kes saavad omavahel hästi läbi. Läbimõeldult planeeritud linnaruum, teistega arvestavad kaaslinlased ja ametkondade koostöö tagavad linlastele tugeva turvatunde. Õnnetusi juhtub vähem ja kuritegevust on minimaalselt. Tallinnas on hea elada igast rahvusest inimestel. Abivajajatele kindlustatakse toimetulek ja väärikas elu. Kogukondadel on oluline roll ühiskonna sidususe ja piirkondade turvalisuse loomisel ning kogukonnaliikmete abistamisel.

Tugev turvatunne

Tugeva turvatunde loovad sõbralikud kaaslinlased ja sõbralik linnaruum. Tänavatel, parkides ja mere ääres liigub palju inimesi, mis hoiab ära ohtlikke olukordi. Lastel on turvaline iseseisvalt jalgsi, rattaga või ühistranspordiga kodu ja kooli vahel liikuda ning sõpradega õues mängida. Ühelegi linlasele ei saa osaks halvustamine või ahistamine, ka sellepärast mitte, et ta erineb teistest. Peresuhted on head, igaühel on olemas abistav ja turvatunnet pakkuv suhtlusvõrgustik ning võimalus leida vajaduse korral tuge. Linn on kriisiolukordadeks valmis, elutähtsad teenused on tagatud ja kriisiaegne juhtimine on teadmuspõhine.

Aastaks 2035

Enamik elanikest tunneb end avalikes kohtades täiesti turvaliselt.

Avalike kohtade turvalisuse illustratsioon

2019: 43%

Aastaks 2035

Vigastustega õnnetuste arv väheneb

Õnnetuste illustratsioon

2020: 52 261 juhuvigastust

Põimitud ühiskond

Tallinlastel on põhjust hoolida oma kodulinnast ja kaaslinlastest. Tallinn elanikkond põimub keeleliselt ja sotsiaal-majanduslikult. Igas vanuses, erineva elatustasemega ja eri rahvusest inimesed elavad koos samades naabruskondades. See loob suurema turvatunde ja elavuse ning annab ka hea võimaluse kohtuda erinevate inimestega. Linlased on sõbralikud ja märkavad abivajajaid. Erinevad ühiskonnagrupid suhtlevad omavahel, luues uusi kooslusi ja ideid. Tugeva identiteediga asumid on atraktiivsed nii linlastele kui ka linna külalistele. Kõikidesse linna asumitesse planeeritakse eri suurusega ja erinevatele vajadustele vastavaid elamispindu.

Iseseisev hakkamasaamine

Iseseisev hakkamasaamine algab aktiivsest eluhoiakust, tervislikust eluviisist ja piisavast sissetulekust. Inimestel on võimalik järjest rohkem töötada paindlikult ja kõrge eani, mis toob rohkem inimesi tööturule. Neile, kes vajavad abi iseseisvaks hakkamasaamiseks, pakub linn inimese vajadusest tulenevat professionaalset tuge. Linlane julgeb abi küsida, abi saamine on lihtne ja väärikas. Ennetav ja õigeaegne abi võimaldab linlastel iseseisvalt toime tulla ning loob eeldused selleks, et abivajamise aeg on pigem ajutine. Ükski abivajaja ei jää märkamata. Abivajajate aitamiseks osatakse kasutada kogukonna oskusi ja valmisolekut. Ka neile inimestele, kes vajavad ühiskonna pidevat hoolt, tagab linn vajaduspõhised ja inimesekesksed avalikud teenused ja vajaduse korral sotsiaalabi. Hoolekandeasutused on pigem väikesed, eelistatult aidatakse inimest tema kodus või pakutakse kodu koos toetavate teenustega.

Aastaks 2035

Püsivas suhtelises vaesuses elavate tallinlaste osakaal ei suurene

Perel on toit laual

2018: 12%

Tugev ja julge kodanikuühiskond

Tallinlased on aktiivsed kodanikud, kes kogukondade ja vabaühenduste kaudu seisavad demokraatlike väärtuste, sidusa, vaba ja turvalise ühiskonna eest. Nad võtavad vastutuse ja panustavad riigi kestlikusse. Ühistes tegevustes, alustades kasvõi koduümbruse korrastamisest, kohtuvad erineva tausta ja maailmavaatega inimesed. „Teeme ära!“ on nende loomulik hoiak iga päev, mitte ainult kampaania ajal. Linn toetab vabaühendusi ja kaasab neid otsuste tegemisse. Kogukonnad tunnevad oma inimesi, abistavad üksteist ja innustavad oma liikmeid, aidates nii kaasa heale läbisaamisele ja sidususele.

Strateegilise sihiga seotud valdkonnad

Ettevõtluskeskkond
Ettevõtetes väärtustatakse mobiilsust ja paindlikke töövorme ning erinevusi soosiv töökultuur ettevõtetes loovad võimaluse töötada palju laiemale ringile inimestele. Välistalente värbavad ettevõtted pakuvad hea keskkonna kultuuridevaheliseks kohtumiseks ja teineteise paremaks mõistmiseks. Hea juhtimine loob sildu inimeste vahel ja toetab igaüht individuaalselt. Ettevõtlik elustiil annab võimaluse olla iseenda ülemus ja korraldada oma elu vastavalt vajadustele.
Haridus ja noorsootöö
Individuaalse arengu toetamine, head üldoskused ja tipptasemel teadmised parandavad iseseisvat ja inimväärset toimetulekut ning ühiskonna põimumist. Eesti keeles õppimise võimaluste arendamine aitab kaasa eesti keele säilimisele ja ühiskonna põimumisele. Tõrjutusriskiga noortele tervikliku tugi- ja usaldusvõrgustiku loomine soodustab ühiskonna põimumist.
Korrakaitse
Ennetustööga teavitatakse inimesi, kuidas igaüks ise saab panustada nii enda kui ka teiste turvalisuse loomisesse. Korrakaitse kohalolekuga suurendatakse turvatunnet: inimestel on võimalik paindlikult ja operatiivselt abi saada.
Kultuur
Kultuuritegevus pakub suurepäraseid võimalusi meeldivateks kohtumiseks ja suhtlemiseks. Avarad tegutsemisvõimalused suurendavad inimestevahelisi kontakte ja muudavad seeläbi ühiskonna põimitumaks. Eri rahvuste kultuuri väärtustamine loob sidusust Tallinnas elavate rahvusgruppide vahel.
Sport ja liikumisharrastus
Kõigile linlastele liikumiseks ja sportimiseks ning spordisündmustest osasaamiseks võimaluste loomine soodustab ühiskonna põimumist ja inimeste iseseisvat toimetulekut.
Linnaplaneerimine
Linnaruumi kujundamine sellisena, kus mitmesugused tegevused on omavahel seotud ja inimestevahelisi kontakte on rohkem, suurendab sidusust. Rahvarohked tänavad suurendavad turvatunnet. Ohutuse põhimõtete järgimine ruumi kujundamisel vähendab õnnetuste arvu.
Linnavara
Linna kinnisvarakeskkonna ja sotsiaalmajutusüksuste ning munitsipaaleluruumide planeerimine linna eri piirkondadesse soodustab ühiskonna põimumist.
Sotsiaalhoolekanne
Sotsiaalhoolekanne aitab inimestel ajutistest raskustest üle saada ja toetab neid, kes iseseisvalt hakkama ei saa. Hoolekandeteenuste osutamine, sotsiaaltoetuste jagamine ja võrdsete võimaluste loomine aitavad vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja vaesust ning inimeste ühiskonna- ja majanduselust kõrvalejäämist, parandavad inimeste iseseisvat toimetulekut, ning võimaldavad luua põimitud ühiskonna. See suurendab ka inimeste turvatunnet.
Tervishoid
Tervislike eluviiside soodustamine ja arstiabi kättesaadavuse tagamine pikendavad tervena elatud elu, panustavad põimitud ühiskonda, iseseisvasse toimetulekusse, tugevasse turvatundesse ja aitavad suurendada tööhõivet ja ettevõtete lisandväärtust.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda Andmekaitsetingimustest.