STRATEEGILINE SIHT 4

Roheline pööre

Roheline pööre

Kestlikkus ja rohepööre ei puuduta ainult Tallinna looduskeskkonda, vaid on terve ühiskonna ja majanduselu keskne põhimõte. Tallinlased elavad keskkonnahoidlikult, sest tunnevad vastutust tuleviku ees: iga põlvkond vastutab oma lastele hea elukeskkonna loomise ja hoidmise eest. Tallinn kohaneb kliimamuutustega ja vähendab kasvuhoonegaaside heidet kuni kliimaneutraalsuse saavutamiseni sajandi keskpaigaks. Linnas on puhas õhk ja vesi ning kaitstakse linnalooduse liigirikkust. Linlased hoolivad keskkonnast, elavad ressursisäästlikult ja tarbivad ringmajanduse põhimõttest lähtudes. Tallinlaste teadmised, hoiakud ja käitumine muudavad Tallinna teednäitavaks hea elukeskkonnaga nüüdisaegseks linnaks.

Kliima­neutraalne linn

Tallinn järgib oma otsustes kliimaneutraalsuse eesmärki, vähendades aastaks 2030 süsinikuheidet 40% (võrreldes aastaga 2007) ja on aastal 2050 kliimaneutraalne pealinn. Tallinna linna planeeritakse süsinikuneutraalsust silmas pidades. Liikuvus toimib mittefossiilsetel kütustel. Hooned on ressursisäästlikud ning neis kasutatakse kliimaneutraalset energiat. Tootmises kasutatakse puhast energiat. Tallinn kohaneb kliimamuutuste ja äärmuslike ilmastikunähtustega, kasutades looduspõhiseid lahendusi, muutes kliimakindlamaks nii hooneid kui ka taristut. Kliimaneutraalsust käsitletakse valdkondade-ülese teemana, mida täpsustatakse säästva energiamajanduse ja kliima arengudokumendis.

Soodus pinnas rohe­uuendusteks

Rohepööre tähendab mõtteviisi ja väärtuste muutust kogu ühiskonnas. Tallinnas on hea keskkond roheuuenduste algatamiseks ettevõtetele, vabaühendustele, valitsusorganisatsioonidele ja elanikele. Roheuuendus võib olla nii tehnoloogiline kui protsessiline, nii organisatsiooniline kui ühiskondlik – keskkonnamõju vähendada ja heaolu parandada on võimalik väga erinäoliste algatustega. Tallinnas tegutsetakse vastutustundega tuleviku ees ja üheskoos leitakse lahendusi rohepöörde väljakutsetele, tehes koostööd ka selle valdkonna eestvedajate ja teadusasutustega terves maailmas.

Elurikas ja õitsev linnaloodus

Tallinn on üks Euroopa puhtaima õhuga ja liigirikkamaid pealinnu tänu oma mitmekesisele loodusele ja ulatuslikule rohevõrgustikule. Sidus rohevõrgustik − pargid, metsad ja rohelised eraaiad – suurendab liigirikkust ja pakub linlastele põnevat looduskeskkonda, puhkevõimalusi ning kaitset äärmuslike ilmastikutingimuste eest. Taimedel lastakse õitseda. Linnaruumi kujundades kasutatakse enam elurikkusele, eriti tolmeldajatele sobivat haljastusmaterjali. Välditakse ülekoormust looduslikele kooslustele, et anda neile võimalus end ise taastada. Sademevee käitlemisel kasutatakse innovaatilisi ja looduslikke lahendusi, et seda saaks kasutada nii linlaste vajadusteks kui ka linnalooduse elujõu suurendamiseks. Merevesi ja kõik Tallinna ojad, jõed ja järved on ökoloogiliselt heas seisundis. Suurendades looduslikku elurikkust, parandame linlaste tervist ja suurendame toidujulgeolekut.

Aastaks 2035

Looduslik pinnas moodustab vähemalt 65% Tallinna pindalast

Loodusliku pinnase illustratsioon

2020: 67%

Ringmajandus

Tallinn on üle läinud ringmajandusele. Teadlikuma tootmise ja tarbimise tulemusena tekib linnas vähem jäätmeid: suurem osa olmejäätmetest võetakse taaskasutusse. Muu hulgas visatakse ära vähem toitu ning linna toiduringlussüsteem on läbimõeldud. Ressursitõhusad tööstusettevõtted kasutavad materjale säästvalt ja vastutavad oma toodete ümbertöötlemise eest. Iga toote ja teenuse eluring ning taas tootmisesse suunamine on keskkonnamõju arvestades läbi mõeldud. Tallinnas toodetakse ja tarbitakse keskkonnasõbralikke materjale, mida on võimalik hästi ümber töödelda. Jäätmeid kogutakse keskkonna- ja tarbijasõbralikult. Jäätmete tekkekohas (sealhulgas avalikus ruumis) on korraldatud jäätmete liigiti kogumine. Merelinnana pöörab Tallinn suurt tähelepanu ka mereprügi vähendamisele.

Aastaks 2035

Ringlusse võetud materjali osakaal suureneb

Materjali ringlusse võtu illustratsioon

2017: 8,7%

Võtmevaldkonnad

Keskkonnahoid
Loodusressursside säästmiseks liigub Tallinn ringmajanduse poole, vähendades kogu ühiskonna pingutusena uute asjade tootmiseks kasutatavaid maavarade kasutamist ja taaskasutades materjale võimalikult suurel määral. Looduskeskkonna kohta info kogumine, haldamine ning suuniste väljatöötamine aitavad hoida liigirikkust ja mitmekesist linnaloodust. Keskkonnateadlikkuse parandamine innustab säästlikult käituma.
Linnaplaneerimine
Kompaktse, erinevaid liikumisviise võimaldava ja mitmekesise linnaruumi kujundamine soodustab kliimaneutraalsuse, elurikka ja tervisliku keskkonna ja ressursisäästlikkuse saavutamist. Muinsuskaitse aitab säilitada ajalooliselt väärtuslikku linnakeskkonda järgmistele põlvkondadele.
Liikuvus
Säästlike liikumisviiside osakaalu suurendamine ja alternatiivkütustele üleminek vähendab CO2 heidet ja säästab looduskeskkonda. Maapealse parkimise ja liikluse kiiruse vähendamine õuealadel, samuti aktiivsete ja keskkonnasõbralike liikumisviiside soosimine muudab õuealad atraktiivsemaks ja õhu puhtamaks. Head ühistranspordi- ja kergliiklusühendused suurendavad kodude väärtust.
Linnavara
Uue optimaalse ruumiprogrammi ja energiasäästlike linnahoonete kavandamine ning Tallinna kodude energiatõhususse panustamine toetab kliimaneutraalsuse ja ressursitõhususe saavutamist.

Strateegilise sihiga seotud valdkonnad

Ettevõtluskeskkond
Innovaatiliste ja tarkade lahenduste kasutamine soodustab ökoinnovatsiooni, aidates kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele ning hea elukeskkonna loomisele. Tasakaalustatud ja jätkusuutlik turismiarendus panustab sellesse, et turismi ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike.
Haridus ja noorsootöö
Keskkonnatemaatika integreerimine õppeprotsessi suurendab linlaste keskkonnateadlikkust: hoolitakse keskkonnast, elatakse ressursisäästlikult ja tarbitakse ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt. Keskkonnasäästliku mõtteviisi edendamine on läbivalt põimitud noorsootöö tegevustesse, sh viiakse ellu konkreetseid keskkonnateemalisi projekte.
Korrakaitse
Ennetustöö, sh linlaste teadlikkuse suurendamine ja järelevalve reeglite järgimise üle, aitab kujundada puhta ja tervisliku keskkonna.
Linnamaastik
Mitmekesine haljastu toetab elurikkuse säilimist. Sidus rohevõrgustik lubab kasutada säästlikke elu- ja liikumisviise. Terve eluringi nutikas käsitlemine võimaldab haljastuid paremini planeerida. Kogukonnaaiandus parandab elanike keskkonnateadmisi, tihendab inimestevahelist sidet, võimaldab toitu toota kohapeal ja võimalikult väikese süsinikujalajäljega. Linnamaastikus on arvestatud kõigi elanike vajadustega, mis muudab linna inimestele atraktiivseks.
Tehnovõrgud
Keskkonnahoidlikud ja kulusäästlikud lahendused ning keskkonnakahjude minimeerimine tehnovõrkude arendamisel panustavad energia kokkuhoidu ja looduskeskkonna säilimisse.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest