STRATEEGILINE SIHT 3

Terve Tallinn liigub

Terve Tallinn liigub

Tallinna elukeskkond toetab inimeste head tervist. Värskes õhus liikuda ja aega veeta on meeldiv hoolimata sellest, milline ilm parajasti on. Suurem osa inimesi liigub Tallinna regioonis kiire ja kättesaadava ühistranspordiga, rattaga või jalgsi. Liikuvus on muutunud kasutajasõbralikuks teenuseks, mis võimaldab mugavalt ja säästlikult kombineerida erinevaid liikumisviise. Atraktiivsed ühissõidukid ja ilmastikukindlad ootepaviljonid on hea linnaruumi loomulik osa. Tallinnas saavad kõrvalise abita liikuda nii koolilapsed kui ka eakad, nii ratastooli, lapsekäru kui ka juhtkoeraga liikujad. Ka linnaregioonis on kiired ühistranspordiühendused ja inimesed kasutavad neid aina rohkem. Autoliiklust on oluliselt vähem, see saastab vähem ning on rahulik ja ummikuteta.

Tervislikud eluviisid

Tallinna keskkond toetab linlaste head vaimset ja füüsilist tervist. Siin on võimalik elada aktiivselt ja toituda tervislikult, alkohol, tubakas ja muud sõltuvusained ei juhi inimeste elu. Tallinlaste töö- ja isiklik elu on tasakaalus, väärtustatakse pere ja sõpradega veedetud aega. Suremus südame ja veresoonkonna haigustesse ja pahaloomuliste kasvajatesse on vähenenud. Igas eas linlased naudivad õues vaba aja veetmist ja liikumist. Meeldiv linnaruum, võimalus end looduses laadida, kogukondlik koostegevus, parem terviseteadlikkus ja aktiivsed liikumisvõimalused aitavad vähendada stressi ja depressiooni ning vältida ülekaalu. Heale tervisekäitumisele panevad aluse head liikumis- ja terviseharjumused, mis omandatakse lapsepõlves. Õnnetusi juhtub aasta-aastalt vähem.

Aastaks 2035

Tervena elatud eluaastad: naised  63, mehed  62

Tervena elatud eluaastate illustratsioon

2018: 58,4 naised, 57,4 mehed

Uuel tasemel liikuvus­teenus

Liikuvus on uuel tasemel nii Tallinnas kui ka terves linnaregioonis. Pakutav liikuvusteenus on sedavõrd hea, et võimaldab enamusel linlastel mugavalt autota liikuda. Linnaliiklus on rahulik ja ohutu, tänavatel on vähem ummikuid ning müra. Liikuvusteenuste selgroog on kiired trammiühendused, mida toetavad bussid, rattaringlus, sõidukite lühirent ja sõidujagamine. Isejuhtivate tehnoloogiate kasutuselevõtul ollakse maailmas esirinnas, integreerides need terviklikku liikuvussüsteemi. Erinevate liikumisvahendite kasutamine on kiire, soodne, mugav, töökindel ja keskkonnasäästlik. Suurem osa linnaregiooni elu- ja töökohti on hea ühistranspordi teenindusalas, kus peatus on kuni 400 meetri kaugusel ja ühissõiduk ei lase end kaua oodata.

Elu värskes õhus

Tallinna linnaruum soosib aktiivseid liikumisviise. Liikuvat eluviisi toetab puhas, müra- ja saastevaba linnakeskkond. Linna elukeskkond on kujundatud nii, et lasteaed, kool, kauplus ja vaba aja veetmise kohad on linlasele jalutuskäigu kaugusel. Tallinlased eelistavad aasta läbi linnas liikuda. Aktiivset liikumist toetab tänavaruum, turvalised rattaparklad ja tervet linna ühendav rohevõrgustik. Linnatänavad, ühistransport, rattateed, terviserajad, väljakud ja pargid on turvalised ja atraktiivsed. Liikuda ja sporti teha saab kodu või töökoha lähedal – näiteks kohalikus koolis, spordiplatsil, spordiklubis või linnaruumis.

Igaühele ligipääsetav linn

Linnakeskkond sobib liikumiseks kõigile, ka abivahendiga ja lapsekäruga liikujatele, lastele, eakatele. Tallinn lähtub kõigis arendustes ja rekonstrueerimisel universaalsest disainist. Avalikud hooned, elu- ja töökohad on kõigile ligipääsetavad ning kõnniteid, ristmikke ja ühissõidukite peatusi on kõigil mugav kasutada. Tänavatel ja parkides on piisavalt seljatoega pinke puhkamiseks ja varjualuseid, mis on ligipääsetavad ratastooli või lapsekäruga ning kus saab ka kaugtööd teha. Lisaks füüsilisele ruumile kujundatakse kõigile ligipääsetavaks virtuaalne ruum ehk infosüsteemid ja teenused, mida pakutakse elektrooniliselt.

Aastaks 2035

90% elanikel on ühistranspordi peatus kodudest 400 meetri raadiuses

Ühistranspordi ligipääsetavuse illustratsioon

2020: 87,3%

Võtmevaldkonnad

Liikuvus
Aktiivsete liikumisviiside osakaalu suurendamine parandab inimeste tervist, head ühendusvõimalused ja universaalse disaini põhimõtete rakendamine tagavad kõigile ligipääsu sihtkohtadele. Kiire ja mugav ühistransport vabastab linlased auto omamise kohustusest ja aitab vältida liiklusseisakuid. Omavahel seotud liikuvusteenused võimaldavad igaühel kujundada linnas liigeldes optimaalse teekonna.
Linnaplaneerimine
Kompaktse ja inimmõõtmelise ruumi planeerimispõhimõtete rakendamine aitab vähendada sundliikumist ning soodustada aktiivsete liikumisviiside ja ühistranspordi kasutamist. Linnaruumi disain loob kõigile ligipääsetava keskkonna. Planeeringutega nähakse ette atraktiivsed värskes õhus viibimise kohad.
Tervis ja tervishoid
Tervislike eluviiside soodustamine ja arstiabi kättesaadavuse tagamine pikendavad tervena elatud elu, panustavad põimitud ühiskonda, iseseisvasse toimetulekusse, tugevasse turvatundesse ning aitavad suurendada tööhõivet.
Sport ja liikumisharrastus
Sporditaristu ja -teenuste arendamine ning teadlikkuse parandamine aktiivse eluviisi kasulikkusest aitavad kaasa sellele, et Tallinn on aktiivsete liikumisviiside linn ning tallinlased on terved ja pikaealised.

Strateegilise sihiga seotud valdkonnad

Keskkonnahoid
Hästi hoitud looduskeskkond parandab inimeste heaolu ning mõjub hästi vaimsele ja füüsilisele tervisele. Puhtam õhk ja vähem müra soodustavad värskes õhus viibimist ning tervislikku ja stressivaba liikumist.
Linnamaastik
Mitmekesine haljastu ja mänguväljakud muudavad linnaruumi atraktiivseks, mis soodustab värskes õhus viibimist ja liikumist. Tallinna rohe- ja sinivõrgustik loob linlastele tervislikke olemise ja liikumise paiku. Rohevõrgustiku sidusus võimaldab jalgsi ja jalgrattaga liikuda ühest linnaosast teise peaaegu terve tee mööda rohelust, nii et autoliiklusega puutub kokku minimaalselt. Hooldatud ja mitmekesine haljastu muudab tänavaruumi meeldivaks.
Linnavara
Universaalse disaini põhimõtete rakendamine kinnisvarakeskkonna kujundamisel parandab linnakeskkonna ligipääsetavust. Linnaruumi arendamiseks vajaliku maa või õiguste omamine võimaldab arendada uuel tasemel liikuvusteenuseid.
Sotsiaalhoolekanne
Iseseisva toimetuleku toetamine ja sotsiaaltoetuste jagamine aitavad kaasa sellele, et inimesed oleksid vaimselt ja füüsiliselt tervemad ning elaksid kauem. Hoolitsetakse selle eest, et linnaruum oleks kõigile ligipääsetav, ka neile, kes liiguvad abivahendiga.
Tehnovõrgud
Tehnovõrkude trasside kompaktselt planeerimine võimaldab kujundada haljastuse, maapealse infrastruktuuri ja atraktiivse linnaruumi. Turvalisust aitab suurendada läbimõeldud valgustus.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest