STRATEEGILINE SIHT 2

Loov maailmalinn

Loov maailmalinn

Tallinna linnaregioonist on kujunenud Põhja-Euroopa targa ja rohelise majanduse süda, kus on suurepärane elukeskkond ning kiired ja mugavad ühendused nii regiooni sees kui ka muu maailmaga. Piirkonna heaolu põhineb teadmismahukal majandusel, heal elukeskkonnal ja tasakaalustatud arengul, mis omakorda toetub tarkadele ja loovatele inimestele. Siin on õnnelikud õppijad ja maailmatasemel õppeasutused, loovust ja vastutustundlikku ettevõtlikkust soodustav keskkond ning vilgast kultuurielu väärtustav kogukond. Haridus- ja kultuuriasutused ning ka avalik ruum pakuvad võimalusi elukestvaks õppeks. Koostöös Helsingiga on kujunenud kaksiklinn, kus inimesed saavad vabalt katsetada ja ettevõtted rakendada uusi tehnoloogiaid ja ärimudeleid. Linnaelule lisavad värvi nii ambitsioonikad iduettevõtjad kui ka maailmatasemel loomeinimesed. Ajaloolisest kihistusest ja kultuuripärandist moodustub Tallinna identiteet, millest saavad osa ka tulevased põlvkonnad.

Targa majanduse süda

Tallinnast ja selle lähivaldadest on kujunenud ühtne tervikuna toimiv linnaregioon. Ühendatud linnaregioon on mitmekordistanud kiireid, mugavaid ja keskkonnasõbralikke ühistranspordiühendusi nii regiooni sees kui ka ülejäänud Eesti ning teiste riikidega. Piirkonna heaolu põhineb teadmismahukal majandusel – targal tootmisel ja kõrge lisandväärtusega teenustel. Ettevõtlus on vastutustundlik - töö ja vaba aja tasakaal ning hoolimine keskkonnast meelitavad Tallinna tööle ja elama oma ala tipptegijaid. Tallinna sisenemise väravad – olgu selleks rongijaam, lennujaam, sadam või ka maanteed – on ülejäänud linnaruumiga hästi ühendatud. Tallinna regioon on Helsingi regiooniga ühiste teenuste arendamise, majanduse ja kultuurilise põimumise tulemusena kujunenud 2,5 miljoni elanikuga kaksikpealinnaks, mille elavat majandusruumi toetavad ühiselt rajatud kiired ühendused. Tallinn ja Helsingi kaksikpealinnana on suurendanud oma majanduslikku ja kultuurilist atraktiivsust terves maailmas, mis meelitab siia oma ala tipptegijaid, häid spetsialiste ja diginomaade.

Aastaks 2035

Tallinna-Helsingi liinil üle 14 miljoni reisija

Tallinna ja Helsingi vahel reisimise illustratsioon

2019: 8.79 mln reisijat

Avatud õppimise ruum

Elukestev õpe on uus tegelikkus, igapäevaelu loomulik osa, mis aitab ühiskonnas toimuvate muutustega paindlikult kohaneda. Õpivad kõik, mitte ainult lapsed. Kogu haridussüsteem on nüüdisaegne ning soodustab loovust ja huvi õppimise ja enesetäiendamise vastu. Elukestvaks õppeks on palju võimalusi: lasteaiad ja -hoiud, koolid ja ülikoolid, kultuuri- ja spordiasutused, kino ja teater, paigad huvitegevuseks, treeninguteks ja mängimiseks. Kogu linnakeskkond pakub mitmekülgseid võimalusi enesearenduseks, uute kogemuste saamiseks, tutvusteks ja kohtumisteks, uute teadmiste ja oskuste omandamiseks. Kogukonnad osalevad elukestva õppimise korraldamises. Koolidest on kujunenud kogukonnakeskused, kus pärastlõunane aeg on nii huvitegevuse kui ka täiskasvanute koolituste päralt ja kus leiavad tegevust noored ja vanad, kus on võimalusi kogu perele. Igas koolis on kõrgetasemeline õppekorraldus ning targad ja empaatilised õpetajad, lapsed ja lapsevanemad võivad olla uhked oma lähima piirkonnakooli üle. Õppeasutuste ja õpetajate soov ning igapäevane ülesanne on tekitada lastes, noortes ja ka täiskasvanud õppijates huvi avastada ja katsetada, leida uusi lahendusi. Kõrgetasemeline digitaalne kirjaoskus on laialt levinud ning digitaristu toetab elukestvat õppimist.

Teaduse, innovatsiooni ja katsetuste linn

Tallinna tuntakse kui mainekat innovatsioonikeskust, kus ka rahvusvahelised ettevõtted toovad turule uusi tooteid ja teenuseid. Siin tullakse välja uute algatustega, luuakse uusi trende ja seatakse uusi suundi. Tallinlased on uuele vastuvõtlikud ning soovivad kasutada uusimaid tehnoloogiaid. Tööjõumahukad ärimudelid on asendunud teaduspõhiste, loodushoidlike ja ressursisäästlike ärimudelitega, mida toetab digitehnoloogiate aktiivne kasutamine nii ettevõtlus- kui avalikus sektoris. Tallinn osaleb teadustegevuses, mille eesmärk on parima tulevikulinna kujundamine. Teadus-, arendus- ja haridusasutused, ettevõtjad ja kodanikuühendused teevad tihedat koostööd. Uusi mudeleid ja teenuseid katsetatakse nii planeerimises, ehituses kui ka liikuvuse valdkonnas. Tallinna linnaruum soodustab uusi kohtumisi ja ühistegevust, mis loovad aluse uuendusteks. Ka linnajuhtimises katsetatakse uudseid lähenemisi ja uusi lahendusi, kartmata eksida, vaid nähes eksimustes võimalusi õppimiseks ja arenguks.

Loovate inimeste ja sündmuste linn

Tallinn on loovate inimeste linn, mis soodustab igaühe annete avaldumist. Loovus väljendub nii lihtsates igapäevategevustes kui maailmakultuuri mõjutavates teostes. Linna iseloomustab ka loominguline julgus ja vabadusiha. Tallinna tänavaid kaunistavad tänavakunstiteosed, linnaruumi disain on mänguline ja asumiseltsid annavad kodukandile värvi. Tallinnas on loodud vajalikud tingimused maailmatasemel kultuuri arenguks ja siia on põhjust tulla maailma kultuurihuvilistel: Tallinna sündmuste kalender pakub igaühele midagi. Linnaruumis toimub pidevalt sündmusi. Linlased armastavad käia kontsertidel, teatris, meelelahutusasutustes ja spordivõistlustel. Ka lihtsalt linnalooduses käimine võib kujuneda sündmuseks. Rahvusvahelised konverentsid suurendavad Tallinna rahvusvahelist tuntust. Tallinnas on see kirjeldamatu miski, mis tõstab selle maailma kultuuripealinnade sekka.

Hoitud ehitus ja kultuuripärand

Tallinn hoiab oma ehituspärandit ning säilitab võimalikult terviklikke arhitektuurikooslusi. Uusarendused sulandatakse ümbrusesse loomulikult, luues tervikliku elukeskkonna. Miljööväärtuslikud alad on ligipääsetavad ja atraktiivsed. Kaitse ja hoole tulemusena on Tallinn erinevate ajalooliste kihistustega linn, mis paistab sellega silma kogu maailmas. Tallinna vanalinn kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Hoitakse ja arendatakse eesti ja teiste Tallinnas elavate rahvuste keelt ja kultuuripärandit. Mäluasutused ei ole passiivsed infokogujad, vaid pakuvad võimalusi saada osa meie kultuuripärandist ning on avatud õpiruumi osa. Tallinnas on maailmatasemel raamatukogu, mis avaliku linnaruumi osana on innustav koosolemise, kohtumiste ja tegutsemise paik, ning Euroopa üks rikkalikumate kogudega linnaarhiive, mis on oluline ajalooteaduslik keskus.

Võtmevaldkonnad

Ettevõtluskeskkond
Ettevõtlushuvi ja -teadlikkuse suurendamine, samuti avatud linna kuvandi loomine panustab tarka tootmisesse ja kõrge lisandväärtusega teenustesse. Atraktiivne tegevuskeskkond, rahvusvahelised konverentsid ja suursündmused meelitavad Tallinna oma ala tipptegijaid ja suurendavad linna rahvusvahelist tuntust. Kõik see aitab kaasa ettevõtluse, teaduse ja innovatsiooni arengule ning võimaldab Tallinnal koos Helsingiga kujuneda Põhja-Euroopa targa majanduse südameks ning uuenduslike lahenduste katsekeskkonnaks.
Haridus ja noorsootöö
Kõik valdkonna tegevusprogrammid aitavad kaasa Tallinna avatud õpiruumi kujunemisele. Pädevad haridusjuhid ja õpetajad tagavad, et nii õpikeskkond kui ka õppemeetodid on nüüdisaegsed ja toetavad parimal viisil iga õppija individuaalset arengut. Linna mitmekesine ja terviklik haridusvõrk, mida toetavad riigigümnaasiumid ning teised riigi- ja erasektori pakutavad õpivõimalused, soodustab elukestvat õpet ning on nähtav nii linna füüsilises kui ka virtuaalses ruumis. Ingliskeelse alus- ja üldhariduse omandamise võimalused toetavad siia saabunud välismaalasi.
Kultuur
Tallinn on loovate inimeste linn, mis soodustab igaühe annete avaldumist. Loovus väljendub nii väikestes kui ka suurtes asjades, nii lihtsates igapäevategevustes kui ka maailmakultuuri mõjutavates teostes. Linna iseloomustab ka loominguline julgus, vabadusiha ja mässumeelsus. Mitmekülgne kultuurimaastik meelitab Tallinna turiste ja talente.
Liikuvus
Head linnasisesed ja regionaalsed transpordiühendused soodustavad ettevõtlust, head rahvusvahelised ühendused parandavad Tallinna konkurentsivõimet. Jalakäija- ja rattasõbralik linnaruum ning ligipääsetav ühistransport muudab Tallinna atraktiivseks, võimaldades stressivaba ja tervislikku elu. Keskkonnasõbralikud liikumisviisid aitavad tagada kliimaeesmärkide täitmise ja puhta linnaõhu ning ohutu ja müravaba linnaruumi.

Strateegilise sihiga seotud valdkonnad

Keskkonnahoid
Turvaline ja puhas keskkond muudab linna atraktiivseks nii kohalikele kui ka siin ajutiselt viibivatele inimestele. Munitsipaalpolitsei aitab tagada turvalisuse ja heakorra avalikel sündmustel.
Korrakaitse
Ennetustöö (sh linlaste teadlikkuse suurendamine) ja järelevalve reeglite järgimise üle aitavad kaasa puhta ja tervisliku keskkonna kujundamisele.
Linnamaastik
Valdkond aitab kujundada asumid ja hoovid eriilmeliseks, puhtamaks ja ohutumaks. Tänu haljastusele on õued rohelisemad ja seal on rohkem põhjust vaba aega veeta. Planeerides, ehitades ning hooldades mänguväljakuid, pakub linn lastele ja peredele rohkem võimalusi ja põhjust veeta aega oma koduümbruses.
Linnaplaneerimine
Sõbralik linnaruum teeb Tallinna atraktiivseks nii linnaelanikele, turistidele kui ka investoritele ja maailmas kodu otsivatele talentidele, toetab ettevõtete arenguvajadusi ja soodustab novaatorlike tegevuspaikade loomist.
Linnavara
Eluasemeteenuse pakkumine aitab tagada abivajajate vajadustele vastavad, taskukohased, ligipääsetavad, energiatõhusad ja mugavad kodud eriilmelistes asumites. Korteriomanike ja -ühistute nõustamine ja toetamine arendab korteriühistute kinnisvara majandamise oskusi ning aitab muuta elukeskkonna ohutumaks ja atraktiivsemaks.
Sotsiaalhoolekanne
Eluruumi kohandamise toetus aitab muuta erivajadustega inimeste ja eakate kodud neile sobivaks.
Sport ja liikumisharrastus
Saavutusspordi ja spordisündmuste korraldamise toetamine ning selleks vajaliku taristu tagamine aitavad kaasa sellele, et linnas toimub pidevalt mitmesuguseid (suur)sündmusi ning Tallinn on atraktiivne nii kohalikele elanikele kui ka linna külalistele.
Tehnovõrgud
Tehnovõrkude trasside kompaktsena planeerimine võimaldab luua haljastuse ja maapealse infrastruktuuri ning kujundada atraktiivse linnaruumi. Läbimõeldud valgustus aitab kujundada turvalise ja meeldiva linnaruumi.
Tervis ja tervishoid
Tervislike eluviiside soodustamine ja arstiabi kättesaadavuse tagamine pikendavad tervena elatud elu, panustavad põimitud ühiskonda, iseseisvasse toimetulekusse, tugevasse turvatundesse ning aitavad suurendada tööhõivet ja ettevõtete lisandväärtust.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest