STRATEEGILINE SIHT 1

Sõbralik linnaruum

Sõbralik linnaruum

Tallinn on kompaktse linnasüdame ja eriilmeliste keskustega inimmõõtmeline, looduslähedane ja kõigile ligipääsetav linn. Siin on palju inimestele mugavaks kujundatud linnaväljakuid, parke, kohvikuid, väikepoode ja muid tegutsemispaiku. Kvaliteetselt ehitatud linnaruumi rikastavad elujõulised rohe- ja veealad. Avatud mereäär pakub mitmesuguseid tegevusvõimalusi. Nii linnaruum, transport kui ka hooned on kõigile mugavalt ligipääsetavad. Iseseisvalt õues liikumine on turvaline kõigile, ka lastele ja eakatele. Inimesed liiguvad jalgsi ja mitmesuguste kergliiklusvahenditega, tagatud on kõigi turvalisus. Ühistransport suurendab linnaruumi kasutamise võimalusi. Tallinn on üks puhtama õhuga ja väiksema müratasemega pealinnu maailmas. Tallinna regiooni vaadeldakse ühtse linnapiirkonnana, linna ja naabervaldade piirid ei katkesta seda terviklikku ruumi.

Ruumiliselt sidus linnaregioon

Tallinna regioon moodustab ühtse linnapiirkonna, majandus- ja igapäevategevuste ruumi, mille selgroog on keskuste võrgustik. Keskustes ja nende ümber on omanäolised ja mitmeotstarbelised elupiirkonnad. Tallinna kesklinn on kõige aktiivsem ja ühistranspordiga kõige paremini ligipääsetav keskus regioonis. Tallinnaga vahetult piirnevad asustusalad on linnaga loomulikult kokku kasvanud, linnaruumilised üleminekud on sujuvad ja mõtestatud. Tänavavõrk, rattateede võrgustik ja rohealad ühendavad kõiki piirkondi. Tallinna läheduses tekivad tihedamad arenduspiirkonnad regiooni keskuste ja ühistranspordisõlmede juurde, neis piirkondades kasutatakse ära ka raudteetranspordi võimalused.

Kutsuv linnasüda

Tallinna linnasüda on ligipääsetava tänavaruumiga, kõrgetasemelise arhitektuuri ja mitmekesiste võimalustega linnakeskus. See on atraktiivne paik vaba aja veetmiseks, töötamiseks ja elamiseks. Tänavaruum on kujundatud nii, et iga ilmaga on õues hea olla: on puid, varjualuseid, istumiskohti ja paiku püstijalu vestlemiseks. Läbimõeldult kujundatud tänavavõrk ja sõidukite väike liikumiskiirus kutsuvad valima igapäevasteks käikudeks erineva teekonna ja pakuvad avastamisrõõmu, andes võimaluse jalutada parkides ning põigata sisehoovidesse, väljakutele ja mere äärde. Uute majade fassaadid on vaheldusrikkad. Hoonete esimestel korrustel asuvad tänavakohvikud, väikekauplused ning teenindusasutused. Iga kesklinna asum on omanäoline. Linnasüdamesse pääseb väga hästi ühistranspordiga ning mööda kõnni- ja rattateid, mistõttu on järjest vähem vajadust minna linnasüdamesse autoga.

15-minuti linn

Tallinn on paljukeskuseline linn, kus enamusele elanikest on igapäevategevused ja -teenused 15 minuti jalgsikäigu kaugusel. Tallinnas on suuremaid ja väiksemaid keskusi, mis on kujunenud olulisteks igapäevasuhtluse paikadeks – neid iseloomustab kvaliteetne avalik ruum, tegevusvõimaluste ja inimeste rohkus. Keskusi on kolme tüüpi: ülelinnalised, linnaosa- ja asumikeskused. Kõik need omanäolised keskused on avaliku ruumi sõlmpunktid, mis on erilised ja ligimeelitavad kohad. Need on inimmõõtmelise disainiga, erinevate liikumisviisidega hästi ligipääsetavad ja toimivad linnakeskusega kooskõlas. Suurematesse keskustesse on koondunud elukohad, töökohad ja teenused. Need on ühtlasi väravad kiiresse ühistranspordi võrku. Üks keskus võib olla mitut tüüpi: see võib ligi tõmmata inimesi tervest maailmast, see võib olla linnaosa süda ja olla kohtumispaik ühe asumi piires. Linna arenedes tuleb keskusi juurde. Kaubanduskeskuste arendamisel peetakse silmas, et need oleksid hea avaliku ruumiga alad, mis ühendavad, mitte ei tükelda jalgsi liikumise teekondi.

Aastaks 2035

Keskuste mõjualas elavate tallinlaste osakaal kasvab

Keskuste ja nende mõjualade illustratsioon

Kõigi ühised tänavad

Linnatänav ei ole üksnes liikumistee, vaid ka meeldiv ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv keskkond. Hästi kujundatud ruum vähendab kihutamist ja muud teistesse hoolimatut suhtumist. Tallinna tänavaid kujundatakse nende kohaväärtuse järgi, mis arvestab tänavaruumi iseloomu – olulisust jalakäijatele, ratturitele ja ühistranspordile ning autoliikluse ohutut korraldamist. Avalikus linnaruumis on võimalik leida meeldivaid kohti peatumiseks, ajaveetmiseks ja isegi töötamiseks. Linnas on liikumiseks mitmeid teid ja viise, mis pakuvad igapäevastele käikudele vaheldust, annavad võimaluse avastada linnas uusi kohti ja kohata inimesi. Olulisematel magistraalidel on korraldatud mugav, kiire ja tiheda graafikuga ühistransport. Mida kohalikum on tänav, seda rahulikumana on see kujundatud. Eri liiki tänavatel kehtivad jalgsi ja rattaga liikumise, ühistranspordi läbilaskevõime ning teede hoolduse kohta erinevad nõuded. Jalakäijatele olulisi kõnniteid ja rattateede põhivõrku hooldatakse esmajärjekorras.

Koht, tänav ja tee.
Koht
Tänav
Tee

Kõikjal roheline linnaruum

Rohelust näeb linnaruumis igal pool – Tallinna tuntakse kaunite puiesteede, rohekoridoride, parkide ja linnametsade poolest. Tallinlane elab, õpib ja töötab lähimast korrastatud rohe- või haljasalast 4–5 minuti pikkuse jalutuskäigu kaugusel. Rohelust on tänavatel, hoovides, väljakutel ja majadel: kasutatakse kõrg- ja madalhaljastust, konteiner- ja vertikaalhaljastust. Parklad on liigendatud ja haljastatud, pinnakattena eelistatakse vett hästi läbilaskvaid katendeid. Industriaalsed jäätmaad ja metsikud võsamaastikud on vahekasutuses, mis loob korrastatud linnaruumis põneva kontrasti. Eksperimenteeritakse mitmesuguste ideedega, näiteks ühendatakse bioloogia, ruum ja digilahendused. Linnas on multifunktsionaalseid maastikke, kus on ühendatud toidutootmine, elurikkus ja muud loodushüved.

Aastaks 2035

70% elanikest on enamik teekondadest rohelised

Võrakatte illustratsioon

2020: 62%

Merele avatud linn

Meri on linnas hästi tajutav, eriilmelised rannaalad ja väikesadamad on nii linnaelanike kui linna külaliste seas armastatud ajaveetmiskohad. Mereäär on avatud ja takistusteta, sinna pääseb paljude tänavate ja radade kaudu. Tallinn on tuntud sadamalinn, millel on eri funktsioonidega sadamate võrgustik.Tallinna lahe äärne ala on põnev: elamust pakuvad huvitava linnaruumi ja silmapaistva arhitektuuriga alad, sadamad, looduslähedased rannad ja pargid ning võimalikult vähese inimsekkumisega looduslikud alad. Randu ja asumeid ühendav promenaad on ligipääsetav ja katkematu, see köidab tähelepanu vaheldusrikka kujundusega ning pakub linlastele mitmeid tegutsemisvõimalusi. Kõike seda on võimalik vaadata laeva pealt Tallinna lahel seilates. Merekultuur, sealhulgas meresõidukultuur, on osa Tallinnast.

Võtmevaldkonnad

Linnaplaneerimine
Tugeva visiooniga linnaplaneerimine loob meeldivat, eri osapoolte huve arvestava ja linlaste igapäevaelu lihtsamaks tegeva linnaruumi. Kvaliteetne avalik ruum ja arhitektuur, erinevad ajaloolised kihistused ja vaatemänguline rohelus teevad Tallinna ihaldusväärseks elu- ja külastuspaigaks. Planeerimisgamisraamistikuga antakse kõigile linnaruumi kujundavatele osapooltele suunised sõbraliku ja koduse linnaruumi loomiseks.
Liikuvus
Säästlike liikumisviiside osakaalu suurendamine, ohutum liiklus, vähem liikluskorraldusvahendeid ja rohkem erinevatest materjalidest teekatteid muudavad linnaruumi inimmõõtmeliseks. Säästlikkus puudutab ka linnaruumi kasutamist, võimaldades muuta praegused parklad ja ristmikud meeldivaks avalikuks ruumiks. Erinevate liikumisviiside tasakaal võimaldab ruumi muuta põnevamaks ja ohutumaks.
Linnamaastik
Tallinna rohevõrgustik hoiab Tallinna linnalooduse mitmekesisust ning loob linlastele tervislikke olemise ja liikumise paiku. Rohevõrgustiku sidusus võimaldab liikuda jalgsi ja jalgrattaga ühest linnaosast teise peaaegu terve tee roheluses, nii et autoliiklusega puutub kokku minimaalselt. Hooldatud ja mitmekesine haljastu muudab haljas- ja rohealad kättesaadavaks ja atraktiivseks ning tänavaruumi meeldivaks.
Linnavara
Linnaruumi arendamiseks vajaliku maa või õiguste omamine ja linna kinnisvarakeskkonna tark planeerimine ning koostöö aitavad kujundada mitmekesiseid ja atraktiivseid keskusi. Linnavara hoitakse ja arendatakse vastutustundlikult ning mõeldakse strateegiliselt, et sõbraliku linnaruumi loomine ei jääks vajaliku kinnisvara puudumise taha.

Strateegilise sihiga seotud valdkonnad

Ettevõtluskeskkond
Luuakse linnakeskkonda, mis soodustab omanäoliste kaubandus- ja teenindusettevõtete teket, toimub kultuurisündmusi ning pakutakse meelelahutusvõimalusi, millest saavad osa nii linnaelanikud kui ka -külalised. Turistid on teenindus- ja kultuurisektori ettevõtetele olulised kliendid ning jätkusuutlikkuse huvides meelitatakse neid kõikidesse linnaosadesse, mitte ainult vanalinna. Kõik see rikastab ja elavdab linnaruumi.
Kultuur
Kultuuriasutused ja -sündmused muudavad linnaruumi huvitavamaks. Need annavad põhjust linnas viibida ja seetõttu on linnaruumis rohkem inimesi, mis omakorda muudab linna atraktiivsemaks.
Sotsiaalhoolekanne
Iseseisva toimetuleku toetamine ja sotsiaaltoetuste jagamine aitab kaasa sellele, et inimesed oleksid vaimselt ja füüsiliselt tervemad ning elaksid kauem. Ligipääsetavuse poliitikat kujundades hoolitsetakse selle eest, et linnaruum oleks ligipääsetav kõigile ka neile, kes liiguvad abivahendiga.
Tehnovõrgud
Tehnovõrkude trasside kompaktsena planeerimine võimaldab haljastuse ja muu maapealse infrastruktuuri ja atraktiivse linnaruumi kujundamist. Läbimõeldud valgustus aitab rajada turvalise ja meeldiva linnaruumi.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest